Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotochromický jev v nanoporézním filmu TiO2 s nanokrystaly Ag
Název práce v češtině: Fotochromický jev v nanoporézním filmu TiO2 s nanokrystaly Ag
Název v anglickém jazyce: Photochromic effect in nanoporous titanium dioxide film with Ag nanocrystals
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2007
Datum zadání: 10.10.2007
Datum a čas obhajoby: 12.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2009
Oponenti: RNDr. Kateřina Dohnalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zvládnout přípravu kompozitního materiálu sestávajícího z nanoporézního filmu TiO2 a částic Ag, studovat jeho základní optické vlastnosti a fotochromický jev (změny extinkce vyvolané osvětlením). Pro pochopení mikroskopických procesů navrhnout a realizovat vhodný experiment časově rozlišené laserové spektroskopie.
Seznam odborné literatury
J. Preclíková: Vliv povrchu polovodičových nanokrystalů na jejich vlastnosti:studium metodami laserové spektroskopie, Diplomová práce UK MFF, Praha 2006.
C. Sonnichsen: Plasmons in metal nanostructures, Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen 2001
Časopisecká literatura.
Předběžná náplň práce
Kovové nanočástice mají jedinečné lineární a nelineární optické vlastnosti díky interakci světla s částicovými plasmony. Extinkční spektrum kovových nanočástic je laditelné jejich tvarem, velikostí a indexem lomu okolního prostředí. Za určitých podmínek může docházet k silné interakci mezi kovovými nanočásticemi a okolním prostředím, což vede k novým vlastnostem kompozitního materiálu. Například Ag nanočástice různých velikostí a tvarů v matrici TiO2 vykazují unikátní fotochromické chování téměř přes celé spektrum viditelného záření (tj. látka je schopna měnit zabarvení podle barvy světla, kterým byla osvětlována). Jev byl v posledních 5 letech studován dvěma výzkumnými skupinami ve světě, ale přesný mikroskopický mechanismus není zatím znám. K objasnění mikroskopických procesů, které vedou k specifickému chování uvedených materiálů, přispívá výrazně laserová spektroskopie, která přináší přímé informace o energetických stavech v materiálu a v případě časově rozlišené, tj. femtosekundové, resp. pikosekundové laserové spektroskopie, i o dynamice elementárních excitací při interakci světla s látkou. Cílem diplomové práce je rozvoj přípravy kompozitního materiálu Ag-TiO2, studium jeho optických vlastností a ultrarychlých procesů spojených s interakcí světlo-látka.
Konzultantkou práce bude Mgr. Jana Preclíková (KCHFO)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK