Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza opakovaných pozorování
Název práce v češtině: Analýza opakovaných pozorování
Název v anglickém jazyce: Repeated measures analysis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2007
Datum zadání: 23.10.2007
Zásady pro vypracování
Jedná se o kompilační práci založenou na prostudování kapitol 1-6 z knihy Crowder and Hand doplněné případně o další literaturu. Kniha je v angličtině, práce bude psána česky nebo slovensky. Vlastní příspěvek studenta bude spočívat v úpravě značení do srozumitelnější formy, podrobných důkazech některých tvrzení z knihy, vložení vlastní intuitivní interpretace metod a vzorců, a diskuse výhod a nevýhod jednotlivých metod. V případě zájmu lze omezit rozsah kompilace a místo toho podrobněji prozkoumat některé metody v simulační studii.
Seznam odborné literatury
Crowder, MJ and Hand, DJ. Analysis of Repeated Measures. Chapman and Hall, London, 1990.
Předběžná náplň práce
Student(ka) porovná tři základní metody analýzy normálně rozdělených opakovaných (tj. korelovaných) pozorování: analýzu rozptylu s náhodnými efekty, analýzu založenou na mnohorozměrném normálním rozdělení a obecný lineární smíšený model Lairdové a Warea. Důraz bude kladen na vyjádření daného experimentu pomocí všech tří modelů, porovnání jejich předpokladů a diskusi výhod a nevýhod jednotlivých přístupů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will compare three basic methods for the analysis of normally distributed repeated (i.e. correlated) observations: ANOVA with random effects, analysis based on the multivariate normal distribution and the general mixed effects model of Laird and Ware. The focus will be on expressing a given experiment in terms of the three models, comparison of the assumptions and discussion of the advantages and drawbacks of the three approaches.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK