Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturovaný elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství
Název práce v češtině: Strukturovaný elektronický učební text pro podporu výuky
klasické mechaniky pro posluchače učitelství
Název v anglickém jazyce: Structured Electronic Text on Classical Mechanics for Pre-Service Teacher
Training
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zpracovat rešerši, jak jsou elektronické učební texty a opory (zejména z oblasti fyziky) prezentovány na webu. Zaměřit se přitom na to, jak jsou tyto materiály strukturovány, jakými formami je látka prezentována, jak je docilována přehlednost navigace apod. Do rešerše zahrnout i teoretická doporučení pro tvorbu podobných vzdělávacích materiálů.
2. Dotazníkem mezi studenty učitelství zjistit jejich reakce na dosud vytvořené elektronické učební texty (z mechaniky) a obecněji i to, jaké faktory týkající se jak formy tak obsahu učebních textů ovlivňují to, do jaké míry jsou tyto texty pro jejich studium přínosem.
3. Vytvořit strukturovaný učební text pokrývající všechny partie klasické mechaniky z přednášky Fyzika I pro posluchače učitelství fyziky.
4. Na základě rešerše a průzkumu názorů studentů vybrat vhodnou formu strukturování a prezentace textu a vytvořený učební text (zahrnující i obrázky apod.) v této formě zpracovat. Text (resp. alespoň jeho podstatné části) by vedle elektronické formy mělo být možno prezentovat i v tištěné podobě.
5. Dle možnosti elektronickou verzi textu doplnit i o některé multimediální či interaktivní prvky. (Není nutnou podmínkou.)
6. Ověřit reakce studentů na vytvořený vzdělávací materiál; dle potřeby jej upravit, výsledný elektronický text publikovat na webových stránkách katedry.
Seznam odborné literatury
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. Část 1. Mechanika. VUTIM, Prometheus, Brno, Praha 2000.
Kvasnica J., Havránek A., Lukáč P., Sprušil B.: Mechanika. Academia, Praha, 2004.
Hecht E.: Physics: Calculus. Brooks/Cole. Pacific Grove, CA, 2000.
Další zdroje zejména z internetu dle zadání vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit „elektronický podpůrný text“ pokrývající všechny partie klasické mechaniky z přednášky Fyzika I pro posluchače učitelství fyziky. Bude přitom využito zkušeností se zpracováním bakalářské práce „Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství II“. Cílem diplomové práce je jednak rozšířit text na celou tematiku, doplnit jej kvalitními obrázky event. fotografiemi případně dle možností i multimediálními a interaktivními prvky a upravit formu a strukturu učebního textu dle reakcí studentů. Výsledkem nebude klasický učebnicový text, ale „vrstvený“ strukturovaný text vhodný jak pro přehledné opakování, tak pro seznámení s vybranými detaily učební látky. Vytvořený text bude publikován na webu KDF.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK