Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika tripletních stavů pigmentů ve fotosyntetických světlosběrných komplexech
Název práce v češtině: Dynamika tripletních stavů pigmentů ve fotosyntetických světlosběrných
komplexech
Název v anglickém jazyce: Triplet state dynamics of pigments in photosynthetic light-harvesting complexes
Klíčová slova: světlosběrné komplexy, zhášení tripletních stavů chlorofylu, transientní absorpční spektroskopie
Klíčová slova anglicky: light-harvesting complexes, quenching of chlorophyll triplet states, transient absorption spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 11.11.2008
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: František Vácha
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Postup práce je stanoven následovně:
1. Rešerše literatury týkající se ochranné funkce karotenoidů ve fotosyntéze
2. Úprava stávající experimentální aparatury s ns rozlišením pro přímé měření kinetik
3. Studium vybraných světlosběrných komplexů pomocí optické spektroskopie
Další postup bude odvozen od průběžných výsledků.

Seznam odborné literatury
1. Frank HA, Young AJ, Britton G, Cogdell RJ (eds): The Photochemistry of Carotenoids (1999) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
2. Young A and Cramer WA: Carotenoids in Photosynthesis (1993) Chapman & Hallm London
3. Amesz J, Hoff AJ (eds.): Biophysical Techniques in Photosynthesis (1996) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
4. Prosser V a kolektiv: Experimentální metody biofyziky (1989) Academia, Praha
5. odborné články a internet
Předběžná náplň práce
Všechny fotosyntetické světlosběrné komplexy obsahují karotenoidy, jejichž důležitou funkcí je prevence vzniku silně reaktivního a tedy pro tyto komplexy nebezpečného singletního kyslíku. Singletní kyslík může být generován interakcí mezi tripletním stavem chlorofylu a kyslíkem v základním stavu. Karotenoidy tripletní stavy chlorofylů efektivně zhášejí a tím vzniku singletního kyslíku účinně brání. Detailní pochopení těchto procesů je důležité nejen z hlediska základního výzkumu, ale i pro možné aplikační výstupy v oblasti umělé fotosyntézy.

Obsahem této diplomové práce je studium triplet-tripletního přenosu energie mezi chlorofyly a karotenoidy pomocí optické spektroskopie s nanosekundovým rozlišením. Měření budou prováděna zejména na méně prozkoumaných světlosběrných komplexech obsahujících karotenoidy peridinin a fucoxanthin. V těchto systémech se organizace chlorofylů a karotenoidů často velice liší od uspořádáni ve známějších komplexech a je proto možné že i mechanismy ochranných procesů se budou lišit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Triplet state dynamics of pigments in photosynthetic light-harvesting complexes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK