Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distribuovaný systém pro ověřování vlastností přirozených čísel
Název práce v češtině: Distribuovaný systém pro ověřování vlastností přirozených
čísel
Název v anglickém jazyce: Distributed Sytem for Verification of Properties of Natural Numbers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2006
Datum zadání: 20.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Operační systém: Linux
Jazyk: PHP, C, MySQL (nebo podobné jazyky, dle potřeby)
Seznam odborné literatury
W. Jason Gilmore: Velká kniha PHP 5 a MySQL
Rastislav Škultéty: JavaScript - Programujeme internetové aplikace
Předběžná náplň práce
Vytvoření ditribuovaného systému pro ověřování vlastností přirozených čísel. Server bude komunikovat s klienty pomocí http protokolu. Výpočet bude prováděn klienty, server bude distribuovat práci (čísla) a sbírat výsledky (vlastnosti daných čísel). Zadáním jednoho výpočtu bude vždy jedno přirozené číslo, výsledkem rovněž. Distribuce výpočtu bude využita pro ověření dané vlastnosti pro více přirozených čísel. Konkrétní výpočet (úlohu) bude do systému možno modulárně vložit.
Součástí práce budou dva příklady modulů. První modul bude velmi jednoduchý a bude sloužit jako vzor pro vytváření modulů. Druhý modul bude vyhledávat prvočísla - server bude distribuovat (potenciálně velká) čísla, klient bude ověřovat, zda dané číslo je prvočíslo.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Development of a distributed system for verification of properties of natural numbers. The server and clients will communicate via http protocol. The clients will perform the computation, the server will distribute the work (numbers) and gather results (properties of the given numbers). The input of one computation will always be one natural number, as well as the result (output). The distribution will be used for verification of a given property for several natural numbers. Particular jobs will be added to the system as plug-ins.
Two examples of plug-ins will be a part of the work. The first one will be very simple and will show how to create plug-ins. The second example will search for prime numbers - the server will distribute (possibly big) numbers, the client will verify whether a given number is a prime number.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK