Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou
Název práce v češtině: Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou
Název v anglickém jazyce: Lightning generated whistlers and thier penetration through the ionosphere
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu hvizdů generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družice DEMETER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://demeter.cnrs-orleans.fr/).
3) Analýza měření hvizdů a sferik zaznamenaných umělou družicí DEMETER a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Hvizdy jsou elektromagnetické vlny generované bleskovými výboji, část jejichž vyzářené energie je po průchodu ionosférou transformována do klesajících tónů na frekvencích několika kHz.

Nové možnosti v detekci těchto vln moderními zařízeními na umělých družicích i na pozemních stanicích otevírají mnoho prostoru pro hlubší analýzu průniku těchto vln ionosférou, jež je aktuálním problémem.

Cílem bakalářské práce je analýza hvizdů zaznamenaných francouzskou umělou družicí DEMETER a pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Lightning-generated whistlers will be analyzed based on the data of the DEMETER spacecraft and ground-based measurements at the Panska Ves station.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK