Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I
Název práce v češtině: Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I
Název v anglickém jazyce: Electronic Text to Support Teaching and Learning of Classical Mechanics for Future Physics Teachers I
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2005
Datum zadání: 12.11.2005
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se způsoby prezentace učebních textů (zejména fyzikálních) v elektronické podobě na internetu či v jiných zdrojích.
2. Vybrat vymezenou oblast z obsahu přednášky Fyzika I (UFY080) pro 1. ročník posluchačů studijního plánu Fyzika zaměřená na vzdělávání. (Pozn.: Zvolená tematika se musí lišit od tématu vybraného v práci "Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství II".)
3. Vytipovat, které dílčí celky činí posluchačům v 1.semestru problémy. Spolu s vedoucím práce zvolit vhodný způsob výkladu a vysvětlení (dle možnosti na více úrovních) a diskutovat, jaké prostředky v elektronickém textu by mohly tento výklad podpořit. Pozornost je přitom třeba věnovat prvkům, které budou činit text více interaktivní a umožní, aby text alespoň zčásti respektoval konstruktivistický přístup a přístup kontextové výuky.
4. Na podporu vymezené části textu vytvořit vhodné obrázky, náčrtky a fotografie či jejich série, soubory vzorců (dle možnosti s interaktivními komentáři), série vztahů, které by čtenáře prováděly příslušným odvozením a další potřebné pomůcky. Najít webové odkazy, které by bylo účelné do textu zařadit.
5. Seznámit se s možnostmi, které pro prezentaci, interaktivitu a přehlednou navigaci v učebním textu poskytuje formát pdf.
6. Ve spolupráci s vedoucím práce vytvořit kratší vymezenou část učebního textu ve formátu pdf, která bude sloužit jak jako ukázka možné formy prezentace fyzikálního učebního textu, tak jako konkrétní pomůcka pro posluchače 1.ročníku ev. pro další zájemce (pro opakování před státními zkouškami na bakalářském studiu, pro učitele v praxi ev. pro zájemce z řad pokročilejších středoškoláků).
Seznam odborné literatury
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. Část 1. Mechanika. VUTIM, Prometheus, Brno, Praha 2000.
Kvasnica J., Havránek A., Lukáč P., Sprušil B.: Mechanika. Academia, Praha, 2004.
Hecht E.: Physics: Calculus. Brooks/Cole. Pacific Grove, CA, 2000.
Adobe Acrobat 6 Pro - oficiální výukový kurz. Softpress, Praha 2004.
Help programu Adobe Acrobat Standard
Další zdroje zejména z internetu dle zadání vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Vytvořený "elektronický podpůrný materiál" by nakonec být k dispozici na webu KDF. Užitečné bude opravdu vytipovat, co činí při studiu problémy a co nejnázorněji to vysvětlit - dle možnosti ale "rozfázovaně", aby to čtenář jen pasivně nepřelétl. (Tj. je vhodné nutit ho otázkami, aby se nad věcí zamyslel.)
V textu bude velmi vhodné kombinovat formální matematické odvození "na VŠ úrovni" a co nejjednodušší názorná odvození a vysvětlení využitelná i na úrovni SŠ. Přitom je potřeba dbát, aby i jednodušší výklad nebyl zkreslený ev. upozornit na jeho meze. Do práce bude vhodné komentovat, za jakých předpokladů apod. jednodušší výklad funguje - právě v tom bude v práci "ta fyzika".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK