Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impedanční bezkontaktní detekce látek v plynné fázi
Název práce v češtině: Impedanční bezkontaktní detekce látek v plynné fázi
Název v anglickém jazyce: Impedimetric contactless detection of compounds in gas phase
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2009
Datum zadání: 16.10.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bezkontaktní vodivostní detekce je v současné době velice intenzivně studovanou a používanou metodou pro detekci látek v toku kapaliny, hlavně v elektromigračních metodách. Z některých, dnes již historických prací a z našich předběžných, doposud nepublikovaných výsledků vyplývá, že změny impedance je možno bezkontaktně sledovat i v plynné fázi, tj. v prostředí plynů či par nejrůznějších organických látek. Změny složení či koncentrace v prostředí především par organických látek se budou projevovat spíše změnou permitivity prostředí. Některé konstrukční varianty detekčních cel vyvinutých a testovaných v nedávné době v naší laboratoři pro detekci látek v roztoku [1,2] by mohly být pro detekci v plynné fázi, např. pro detekci par organických rozpouštědel snadno modifikovatelné. Impedanční bezkontaktní detektory, tj. detektory, jejichž detekční elektrody nejsou v přímém kontaktu s analyzovaným prostředím, jsou z tohoto důvodu dlouhodobě stabilní a mohou nalézt použití např. při kontinuálním monitorování obsahu organických rozpouštědel v průmyslových provozech (odmašťovny, lakovny) či v projektech zabývajících se ochranou životního prostředí (únik organických látek) atp.
?Cílem diplomního projektu je modifikace impedančních bezkontaktních cel pro detekci látek v plynné fázi a navržení a testování detektoru pro stanovení obsahu par vybraných organických rozpouštědel ve vzduchu s využitím v chemických sensorech.
?[1] Thinly insulated wire cells; a new device for sensitive contactless conductivity detection in flow analyses. Hoherčáková Z., Opekar F. ?tulík K.: Electroanalysis, 17 (2005) 1924-1930.
[2] A contactless conductivity detection cell for flow injection analysis. Determination of total inorganic carbon. Hoherčáková Z., Opekar F.: Anal. Chim. Acta 551 (2005) 132-136.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Contactless conductometric detection is frequently used for detection of compounds in flowing liquids, primarily in electromigration methods. The objective of the proposed diploma work is to test aplicability of the method for detection of vapours of organic compounds in gaseous phase for applications in chemical sensors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK