Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HEA (High entropy alloys) na bázi vzácných zemin pro skladování vodíku
Název práce v češtině: HEA (High entropy alloys) na bázi vzácných zemin pro skladování vodíku
Název v anglickém jazyce: High entropy rare-earth alloys for hydrogen storage
Klíčová slova: High entropy alloys|absorpce vodíku|krystalová struktura
Klíčová slova anglicky: High entropy alloys|hydrogen absorption|crystal structure
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Zásady pro vypracování
1. seznámení se s danou problematikou na základě studia odborné literatury
2. syntéza vybraných slitin s vysokou entropií
3. syntéza hydridů vybraných slitin, určení obsahu vodíku
4. studium změn krystalové struktury vlivem absorpce vodíku (rentgenová difrakce)
5. interpretace získaných experimentálních dat
Seznam odborné literatury
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
2. Hydrogen in Metals II, G Alenfeld and J Volkl, eds. Springer, Berlin, 1978
3. Elektronické odborné časopisy
Předběžná náplň práce
Velká poptávka po alternativních zdrojích energie poutá naši pozornost na materiály vhodné pro skladování vodíku. Vodík je alternativním palivem budoucnosti, protože jeho využití pro energetické účely neznečišťuje životní prostředí. Nová generace systémů s vysokou entropií (HEA), obsahujících vzácné zeminy, je považována za potenciálně vhodnou ke skladování vodíku. Projekt se zaměří na nalezení nových vzácnozeminných slitin s velkou entropií (HEA) vhodných ke skladování vodíku. Předmětem práce bude zkoumat vznik HEA fází a jejich schopnost absorbovat vodík v závislosti na složení.
HEA na bázi 4f-prvků mají navíc přirozený potenciál pro magnetokalorické chlazení, založené na specifických magnetických vlastnostech vzácných zemin (lanthanoidů). Práce se tedy může stát základem diplomové práce, která se zaměří na studium vlivu absorpce vodíku na magnetické vlastnosti vybraných slitin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Large demand for alternative energy sources brings into attention materials suitable for hydrogen storage. Hydrogen is an alternative fuel of the future, as its energy use does not pollute the environment. New generation of high entropy systems (HEA) containing rare earths is identified as prospective hydrogen storage and magnetocaloric media. The project will concentrate on finding novel RE-based HEAs suitable for H storage. The subject of the project will explore the formation of HEA phases and their H-sorption properties depending on composition.
The 4f-based HEAs have in addition a natural potential as a medium for magnetocaloric cooling, based on prominent magnetic properties of rare-earths (lanthanides). The research can therefore continue as master thesis which will study magnetic properties of the alloys and their hydrides.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK