Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reevaluace Beckova indexu slunečních skvrn
Název práce v češtině: Reevaluace Beckova indexu slunečních skvrn
Název v anglickém jazyce: New evaluation of the Beck number of sunspots
Klíčová slova: sluneční skvrny|sluneční aktivita
Klíčová slova anglicky: sunspots|solar activity
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Rešerše klíčové literatury shrnující aplikace indexů sluneční aktivity na fyzikálně motivované úlohy dotýkající se dlouhodobé proměnnosti Slunce.
2. Nové stanovení vah pro určení Beckova čísla (paralelně pro McIntoshovu i Curyšskou klasifikaci skvrn).
3. Posouzení stability určených vah, zejména v návaznosti na dlouhodobý vývoj nebo možné změny hodnot vah se slunečním cyklem.
4. Kritické posouzení vhodnosti Beckova čísla pro robustní popis sluneční aktivity.
Seznam odborné literatury
články dle pokynů vedoucího a konzultanta a dle jazykové výbavy řešitele
Předběžná náplň práce
Pozorování slunečních skvrn a jejich „počítání“ je považováno za nejdéle kontinuálně běžící fyzikální experiment. Sluneční skvrny jsou vynikajícím indikátorem aktuální úrovně sluneční aktivity. Tradičně je z kreseb stanovováno tzv. relativní číslo slunečních skvrn. To má své výhody ale i nevýhody. Tou zjevnou nevýhodou je, že není založeno na žádné fyzikálně měřitelné veličině. Alternativně bývají stanovovány další indexy. Fyzikálně podloženým je např. celková plocha slunečních skvrn (historicky uváděná v miliontinách sluneční polokoule). Stanovení plochy bývá zatíženo nemalou nejistotou. Metodou, kombinující robustní stanovení s fyzikální motivací, je stanovení tzv. Beckova indexu. Beckův index je založen na statistickém přístupu k morfologicky klasifikovaným skupinám slunečních skvrn a je mírou celkové plochy slunečních skvrn bez nutnosti jejího měření. Od návrhu v roce 1977 jsou však používány původní odhady váhových koeficientů a jejich platnost nebo vývoj v čase nebyl prakticky testován. Navíc je stavěn na klasifikaci skupin slunečních skvrn, která se dnes již prakticky nevyužívá.
Cílem práce je s využitím pozorování Sluneční patroly Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově provést kritické zhodnocení použitelnosti Beckova čísla pro popis dlouhodobého vývoje sluneční aktivity se současnou používanou klasifikací. Důraz bude kladen na nezávislé stanovení hodnot váhových koeficientů, zhodnocení jejich statistických vlastností a vyšetření jejich stability v čase, zejména v závislosti na fázi slunečního cyklu.

Práce je založena na intenzivním zpracování číselných dat. Její součástí bude i pořízení vlastních pozorování. Schopnost programování nebo dávkového zpracování bude pro řešitele výhodou.

Práce bude částečně probíhat ve spolupráci se Sluneční patrolou Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově pod spoluvedením Martinou Pavelkovou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK