Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium polymerů a hybridních systémů pro fotoniku
Název práce v češtině: Studium polymerů a hybridních systémů pro fotoniku
Název v anglickém jazyce: Investigation of polymers and hybrid systems for photonics
Klíčová slova: polymery|fotofyzika|fotonika|elektronika
Klíčová slova anglicky: polymers|photophysics|photonics|electronics
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno, podrobnější informace:
e-mail: cimrova@imc.cas.cz, tel. 296809-251 (265), mobil: 604176566
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno, podrobnější informace:
e-mail: cimrova@imc.cas.cz, tel. 296809-251 (265), mobil: 604176566
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na výzkum pokročilých konjugovaných polymerů, perovskitů a jejich hybridních systémů perspektivních pro aplikace ve fotonice, zejména pro fotovoltaické (solární) články (FVČ), světlo emitující diody (LED), paměti, senzory a i další aplikace, které mohou být rozšířeny i do hraniční oblasti s biologií. Bude se jednat o studium vlastností těchto materiálů, zejména v tenkých vrstvách, celou řadou optických, elektrických, fotoelektrických a strukturních metod (absorpce, fotoluminiscence, elektroluminiscence, fotovodivost, aj.). Získané poznatky budou využity pro přípravu a charakterizaci vybraných polymerních a hybridních fotonických prvků (FVČ, LED, sensorů aj.). Práce bude mít převážně experimentální charakter. Mohou se však uplatnit i teoretické znalosti, a to zejména v interpretaci a modelování experimentálních dat. Problematika výzkumu je velice aktuální a je jí ve světě věnována velká pozornost právě s ohledem na zajímavé aplikace. V hybridních systémech mohou být nejen nadále zlepšeny požadované vlastnosti materiálů pro fotonické prvky, ale i nalezeny nové zajímavé vlastnosti či jevy.
„Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru biofyzika a chemická fyzika, makromolekulární fyzika, případně fyziky pevných látek“.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of PhD study will be research of advanced conjugated polymers and hybrid systems for potential applications in photonics, particularly in photovoltaic devices (solar cells) and light-emitting devices (LEDs), further also memories, optical storage, sensors and other applications, which could be extended up bio-field. PhD study will deal with research of selected advanced polymers and hybrid systems, particularly in thin films using whole series of spectral - optical, electrical, photoelectrical - methods (absorption, photoluminescence, electroluminescence, photoconductivity, etc.). The results will be utilized in the preparation and characterization of selected polymer and hybrid devices (solar cells, LED, sensors etc.). The work will be mainly experimental. A theoretical knowledge can be also utilized, in particular for the interpretation and modelling of experimental data. The research topic has attracted a lot of attention world-wide just due to the potential interesting applications. In the hybrid systems, not only the desired properties of materials for photonic devices can be further improved, but also new interesting properties or phenomena can be found.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK