Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní excitace v lichých semimagických jádrech
Název práce v češtině: Kolektivní excitace v lichých semimagických jádrech
Název v anglickém jazyce: Collective excitations in semimagic odd-A nuclei
Klíčová slova: kolektivní excitace|jednočásticové stavy|fonony|vazba částicových stavů a fononů
Klíčová slova anglicky: collective excitations|single-particle states|phonons|particle-phonon coupling
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1.Student se seznámí s problematikou mikroskopického popisu kolektivních stavů v sudo-sudých jádrech v rámci Hartree-Fockovy a Tamm-Dancoffovy approximace (TDA) a metody Random Phase Approximation (RPA) [1,2].

2.Přirozeným rozšířením uvedených metod pro jádra s lichým počtem nukleonů jsou jaderné modely, které hledají řešení mnohočásticové Schrödingerovy rovnice pro jaderné Hamiltoniány v bázi kombinující kolektivní stavy, reprezentované TDA(RPA) fonony s jednočásticovými stavy valenčních nukleonů [3].

3. Cílem práce bude nastudovat formalismus pro liché systémy, jeho numerická implementace a otestování na lehkých semimagických jádrech . Bude studován vliv valenčních nukleonů na energetické hladiny a elektrické přechody lichých systémů a provázanost kolektivních a jednočásticových stavů.
Seznam odborné literatury
[1]P. Ring, P. Schuck: The Nuclear Many-body Problem.
[2]D. J. Rowe: Nuclear Collective Motion.
[3]G. De Gregorio, F. Knapp, N. Lo Iudice, and P. Veselý, Phys. Rev. C 95, 034327.
Předběžná náplň práce
Mezi základní excitační módy atomových jader patří kolektivní vibrace (spojené např. se změnou tvaru jádra) a jednočásticové excitace (analog vzbuzení elektronů v atomech). Kvalitativní pochopení vzájemné provázanost těchto typů excitací v jádrech patří k důležitým úlohám teoretické jaderné fyziky. V posledních letech došlo k výraznému rozvoji výpočetních metod a mikroskopických modelů pro atomová jádra za pomoci moderních nukleon-nukleonových potenciálů. Kvantitativní popis kolektivních vlastností jader i tak zůstává doménou fenomenologických modelů. V práci se pokusíme aplikovat a rozšířit některé známé mikroskopické metody pro případ lichých jader, která poskytují unikátní přiležitost pro studium kolektivních a jednočásticových stupnů volností v mnohočásticových kvantových systémech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK