Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy
Název práce v češtině: Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy
Název v anglickém jazyce: Inelastic effects in electronic transport through nanosystems
Klíčová slova: kvantový transport, elektron-fononová interakce, neelastické jevy
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Vypracování bude postupovat v následujících krocích:
1. Rešerše existujících prací k tématu neelastické vodivosti v nanosystémech.
2. Nastudování metody nerovnovážných Greenových funkcí a její aplikace na stacionární elektronový transport [3].
3. Výpočet neelastického příspěvku k nerovnovážné vodivosti pomocí self-konzistentní Bornovy aproximace, extrakce šířky peaku a snaha o jeho vyjádření pomocí (semi)analytického přiblížení.
4. Porovnání získaných výsledků s experimentem [4] a existujícími teoriemi [7].
Seznam odborné literatury
[1] N. Agrait, A. Levy-Yeyati & J. M. van Ruitenbeek, Physics Reports 377, 81 (2003)
[2] R. H. M. Smit et al., Nature 419, 906 (2002); Physics 1, 5 (2008)
[3] H. Haug and A.-P. Jauho, Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors, Springer (1997) [kapitoly 3-8, 12, 13]
[4] D. Djukic, Simple molecules as benchmark systems for molecular electronics, Ph.D. thesis, Leiden University (2006) [kapitola 4]
[5] S. Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press (1995)
[6] T. Frederiksen, Inelastic transport theory for nanoscale systems, Ph.D. thesis, DTU-Technical University of Denmark (2007); T. Frederiksen et al., Phys. Rev. B 75, 205413 (2007)
[7] P. K. Hansma, Physics Reports 30 (2), 145 (1977); M. Galperin, M. A. Ratner & A. Nitzan, J. Chem. Phys. 121 (23), 11965 (2004);T. Shimazaki & Y. Asai, Phys. Rev. B 77, 115428 (2008)
Předběžná náplň práce
Elektronový transport přes nanostruktury tvořené jednotlivými molekulami nebo atomovými drátky je aktivní výzkumné téma [1] silně motivované probíhajícími experimentálními výzkumy [2]. Cílem této diplomové práce je přispět k této problematice důkladným teoretickým pojednáním šířky neelastického peaku nerovnovážné vodivosti za pomoci vysoce pokročilé teorie nerovnovážných Greenových funkcí [3] na úrovni resumované poruchové řady. Získané výsledky budou porovnány s experimentálními daty [4] a snad přispějí k objasnění prozatímního nesouhlasu těchto dat s předpověďmi existujících "naivních" teorií [6,7].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK