Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Models for Forecasting Interest Rates with Application to Bond Portfolio Immunisation
Název práce v češtině: Modely pro predikci úrokových měr s aplikací v úloze imunizace portfolia obligací
Název v anglickém jazyce: Models for Forecasting Interest Rates with Application to Bond Portfolio Immunisation
Klíčová slova: Úroková míra|predikce|Vašíčkův model|Diebold-Mariano test|imunizace portfolia
Klíčová slova anglicky: Interest Rates|Forecasting|Vasicek model|Diebold-Mariano test|portfolio immunization
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2020
Datum a čas obhajoby: 08.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2022
Oponenti: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Tomáš Rusý, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vývoj a chování úrokové míry hraje důležitou roli v mnoha finančních odvětvích. Pro odhadování budoucích hodnot byla vymyšlena řada modelů, které se opírají o různé předpoklady. Ty v praxi ale často nejsou splněny a běžně se stává, že sofistikované modely nejsou lepšími v porovnání s jednoduchými predikcemi typu náhodné procházky.

Diplomant(ka) nastuduje a popíše různé modely, které lze použít na predikování úrokové míry. Mezi nimi budou jak ty založené na stochastických diferenciálních rovnicích, tak jednodušší modely zakládajících si na aproximacích křivky (např. Nelson-Siegel model), či na analýze časových řad. Dále na tržních datech porovná out-of-sample predikční schopnosti modelů, případně jejich kalibračních metod. Nakonec využije predikce různých modelů v úloze imunizace portfolia obligací a analyzuje citlivost optimálního portfolia na volbu modelu pro predikci úrokových měr.
Seznam odborné literatury
Brigo D., Mercurio F. (2001) Interest Rate Models - Theory and Practice with Smile, Inflation and Credit (2nd ed. 2006). Springer Verlag, Berlin

Vasicek O. (1977) An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics 5:177-188

Nelson C.R., Siegel A.F., 1987. Parsimonious modeling of yield curve. Journal of Business 60, 473–489.

Hull J., White A. (1990) Pricing Interest-Rate Derivative Securities. The Review of Financial Studies 3:573-592

Diebold F.X., Mariano R.S., (1995) Comparing predictive accuracy. Journal of Business and Economic Statistics 13, 253–263.

Diebold F. X., Li C. (2006) Forecasting the term structure of government bond yields. Journal of Econometrics 130, 337–364

J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK