Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimentální studium plazmonů v grafénu
Název práce v češtině: Experimentální studium plazmonů v grafénu
Název v anglickém jazyce: Experimental study of plazmons in graphene
Klíčová slova: plazmon|epitaxní grafén|SiC
Klíčová slova anglicky: plasmons|epitaxial graphene|SiC
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem této experimentální práce je příprava epitaxního grafénu na karbidu křemíku a následná charakterizace metodami Ramanovy spektroskopie a Fourierovské infračervené spektroskopie. Důraz bude kladen na studium korelace vzniku plazmonické excitace s růstovými podmínkami epitaxního grafénu. OEM
Seznam odborné literatury
[1] J.-M. Poumirol et al., Nature Communications 8 (2017) 14626.
[2] M. Tamagnone et al., Nature Communications 7 (2015) 11216.
[3] Z. Fei et al., Nano Letters 15 (2015) 8271.
[4] H. Yan et al., ACS Nano 12 (2011) 9854.
[5] Hugen Yan et al., New Journal of Physics 14 (2012) 125001.
Předběžná náplň práce
Atomárně tenké krystaly získaly v čele s grafénem značnou pozornost vědecké komunity díky řadě svých unikátních vlastností. Mezi ty vlastnosti, které upoutávají pozornost v oblasti terahertzové a daleké infračervené spektroskopie to jsou zejména prostorové omezení světla na rozměry mnohonásobně menší než je difrakční limit, případně možnost bezztrátového vedení elektrického proudu, tzv. balistický transport náboje, nebo nebývalá absorpce světla atomárně tenkou vrstvou. Cílem této práce je detailní porozumění vzniku plazmonických excitací a možnosti jejich využití v terahertzové a infračervené optice. Úspěšné využití grafénu v těchto oblastech povede k účinnějším detektorům záření pracujícím při pokojové teplotě, což by umožnilo nahrazení například rentgenových bezpečnostních rámů a tím snížení zdravotních rizik při bezpečnostních prohlídkách. OEM
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK