Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora formální i neformální výuky s důrazem na původní žákovské představy o jevech kolem nás
Název práce v češtině: Podpora formální i neformální výuky s důrazem na původní žákovské představy o jevech kolem nás
Název v anglickém jazyce: Support for formal and informal learning with regard to students' conceptions in physics
Klíčová slova: představy žáků, fyzika, dialogické vyučování
Klíčová slova anglicky: students' conceptions, physics, dialogic teaching
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se současným stavem oboru vztahujícím se k tématu, tj. týkajícím se představ žáků o vybraných fyzikálních jevech dále například dialogického vyučování, přístupu projektu Heuréka, Hejného metody, alternativních přístupů vzdělávání, apod.
2. Na základě šetření s experty zjistit jejich představy o klíčových konceptech a jejich vztazích pro vybrané fyzikální obory.
3. Vytipovat vhodné metody pro vyučujícího/lektora s cílem zjišťování představ konkrétních žáků účastnících se konkrétní výuky/semináře. Vybrané metody realizovat a reflektovat jejich použití.
4. Na základě výše uvedeného realizovat akční výzkum jehož cílem je podpora výuky s důrazem na původní žákovské představy.
Seznam odborné literatury
Mandíková, Trna (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Paido.
Rosalind Driver, Peter Rushworth, Ann Squires, Valerie Wood-Robinson (1994). Making Sense of Secondary Science, Routledge.
Matthews (2000). Some insights from cognitive science. Science&Education, 9, 507-535.
HEJNOVÁ, E. (2016). Realizace konstruktivistického přístupu ve výuce fyziky prostřednictvím úloh zadaných formou diskuze. Matematika-fyzika-informatika, 2, 102-115.

Mortimer, E. F., & Scott, P. (2003). Meaning making in science classrooms. Milton Keynes: Open University Press.
Lehesvouori, S., Viiri, J. (2015). OD TEORIE K PRAXI: OD PLÁNOVÁNÍ DIALOGICKÉHO VYUČOVÁNÍ K JEHO REFLEXI, Studia paedagogica, 20(2).
Sedova, K., Sedlacek, M., Svaricek, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk, Teaching and Teacher Education 57, 14-25.
Lehesvuori, S. (2013). Towards dialogic teaching in science: Challenging classroom realities through teacher education. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41268.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK