Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické zlo v Platónově dialogu Timaios
Název práce v češtině: Etické zlo v Platónově dialogu Timaios
Název v anglickém jazyce: Ethical evil in Plato's Timaeus
Klíčová slova: etické zlo|Platón|Timaios|duše|tělo|svět|člověk|špatnost|nemoci
Klíčová slova anglicky: ethical evil|Plato|Timaeus|soul|body|world|human|maleficence|diseases
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2018
Datum zadání: 21.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2019
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Robert Roreitner
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce je zkoumání etického zla, tedy zla spojeného s lidským životem, v Platónově dialogu Timaios. Ve světě, který vznikl díky demiurgově uspořádávání původní neuspořádanosti, a tedy je v jistém ohledu nedokonalý, mají duše smrtelných bytostí vsazené do těl nelehký úkol tento svět oduševňovat, a přispívat k tomu, aby byl co nekrásnější a nejlepší. V souvislosti s tímto úkolem pak v dialogu nalézáme tematizaci zla, jakožto čehosi způsobeného duší, primárně v těch pasážích, které pojednávají o lidských a zvířecích duších (42a3-b2, 42b4-d2, 42d3-e4).
Cílem bakalářské práce je zkoumat toto duší způsobené „etické“ zlo a pokusit se odpovědět na následující otázky: V čem spočívá toto etické zlo? A proč se týká primárně lidských duší? Co je nakonec úkolem lidské duše?
Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, bude potřeba kromě studia výše zmíněných pasáží představit také hlavní interpretace problematiky etického zla v moderním platónském bádání a stručně nastínit důležitá související témata dialogu Timaios, především Timaiovo pojetí duše světové a celkového uspořádání kosmu.
Seznam odborné literatury
BROADIE, S. Nature and Divinity in Plato's Timaeus. Cambridge: Cambridge University Press, 2011
BURNET, J. Platonis Opera: Volume IV: Clitopho, Respublica, Timaeus, Critias. Oxford: Oxford University Press, 1922
CORNFORD, F. M. Plato's Cosmology. London: Kegan Paul, 1937
CHERNISS, H. The Sources of Evil According to Plato in Proceedings of the American Philosophical Society Vol. 98, No. 1 (Feb. 15, 1954), pp. 23-30. Philadeplhia: American Philosophical Society, 1954
CHILCOTT, C. M. The Platonic theory of evil in The Classical Quarterly, Vol. 17, No. 1. (Jan., 1923), pp. 27-31. The Cassical Association, 1923
GILL, Ch. The body's fault? Plato's Timaeus on psychic illness in Reason and Necessity, Essays on Plato's Timaeus, pp. 59-84. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 2000
JOHANSEN, T. K. Plato's Natural Philosophy, A Study of Timaeus-Critias. Cambridge: Cambridge University Press, 2004
KARFÍK, F. The Constitution of the Human Body in Plato's Timaeus in Croatian Journal of Philosophy, Vol. XII, No. 35, 2012
LAUTNER, P. Plato's Account of the Diseases of the Soul in Timaeus 86b1-87b9 in Apeiron 44 (1):22-39 (2011)
NIGHINGALE, ANDREA "Plato on the Origins of Evil" in Ancient Philosophy 16, no. 1
PEARS, D. C. Congruency and Evil in Plato's Timaeus in The Review of Metaphysics: A Philosophical Quarterly 69.1: 93-113
PLATÓN. Timaios, přel. František Novotný. Praha: Oikoymenh, 2008
PLATO. Timaeus, trans. with introduction by Donald J. Zeyl. Indianapolis/Cambridge: Hacket Publishing Company, 2000
PRINCE, B. D. The Metaphysics of Bodily Health and Disease in Plato's Timaeus in British Journal for the History of Philosophy, 2014, Vol. 22, No. 5, 908–928
TAYLOR, A. E. A Commentary on Plato’s „Timaeus.“. Oxford: Clarendon Press, 1928
WOOD, JAMES L Is There an Archê Kakou in Plato?, The Review of Metaphysics; Dec 2009
ZEDDA, S. How to build a world soul: a practical guide in Reason and Necessity, Essays on Plato's Timaeus, pp. 23-42. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK