Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zařazení elektronické resuscitační figuríny do výuky první pomoci
Název práce v češtině: Vliv zařazení elektronické resuscitační figuríny do výuky první pomoci
Název v anglickém jazyce: The influcence of inclusion of electronic resuscitation manequin in first aid teaching
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Zásady pro vypracování
MB180C25 První pomoc ve škole
MB180C25P První pomoc ve škole
MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
MB180C36L První pomoc- simulace letní
MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí
Předběžná náplň práce
o Projekt bude navazovat na naše předchozí výzkumy a zkušenosti s výukou a poskytováním první pomoci. Publikace a další výstupy z projektu mohou poskytnout kvalitní vědecké podklady využitelné pro pedagogy (např. náměty pro úpravy učebnic či didaktických postupů při výuce první pomoci).
o Práci je možné zpracovat jako bakalářskou, diplomovou či závěrečnou práci.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radim.kuba@natur.cuni.cz
Cílem práce by bylo porovnat kvalitu prováděné resuscitace u absolventů různých typů kurzů první pomoci s ohledem na to, jakým způsobem a časovou dotací je na kurzu zařazena elektronická resuscitační figurína. Sledovanými probandy by byli studenti základních kurzů první pomoci, které jsou na Katedře učitelství vyučovány.
Pro vyhodnocování by byl využit elektronický resuscitační model Resusci Anne, který má pracovní skupina První pomoc na PřF UK k dispozici. Tento model je schopný v reálném čase monitorovat a uložit k následnému zpracování velké množství parametrů z poskytované resuscitace (celková účinnost resuscitace, hloubka stlačování, frekvence, objem vdechovaného vzduchu apod.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK