Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů
Název práce v češtině: Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů
Název v anglickém jazyce: Growth of single-crystals and investigation of magnetic phase diagrams
Klíčová slova: magnetismus, monokrystal, fázový diagram
Klíčová slova anglicky: magnetism, single-crystal, phase diagram
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) studium literatury a příprava rešerše
2) syntéza vybraných sloučenin ve formě polykrystalu i monokrystalu, metoda růstu z přesyceného roztoku, Czochralského metoda,
3) analýza připravených materiálů, prášková rentgenová difrakce, difrakce na monokrystalu, EDX analýza
4) měření magnetických a termodynamických vlastností, měření magnetizací, specifických tepel, elektrického odporu
Seznam odborné literatury
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, New York : Brooks / Cole, c1976
Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel, Praha, Academia, 1985
Magnetism in condensed matter / Stephen Blundell, Oxford : Oxford University Press, c2001
Elektronické odborné časopisy
Předběžná náplň práce
Jednou ze skupin intenzivně zkoumaných materiálů jsou intermetalické sloučeniny na bázi prvků vzácných zemin a uranu. Nedávný výzkum poukázal na možný rozvoj magnetických elektronových korelací vysoko nad teplotou magnetického uspořádání. Tyto elektronové krátkodosahové korealce se zdají mít zásadní vliv na charakter fázových přechodů, které jsou klíčové pro nízkoteplotní jevy jako např. supravodivost. Předmětem práce bude sofistikovaná příprava monokrystalů materiálů a jejich fázových diagramů, pro jejichž přípravu je na školícím pracovišti kvalitní zázemí (Materials Growth and Characterization Laboratory, mgml.eu).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK