Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování termální konvekce v ledových měsících se zahrnutím vlivu evoluce velikosti zrn na reologii ledu
Název práce v češtině: Modelování termální konvekce v ledových měsících se zahrnutím vlivu evoluce velikosti zrn na reologii ledu
Název v anglickém jazyce: Modeling of thermal convection in icy satellites with the inclusion of grain-growth evolution
Klíčová slova: termální konvekce, evoluce velikosti zrn, ledové měsíce
Klíčová slova anglicky: thermal convection, grain-growth evolution, icy moons
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude:
1) Nastudovat dostupné termodynamické přístupy pro evoluci velikosti zrn v deformující se polykrystalické struktuře.
2) Identifikovat vhodný model pro popis evoluce polykrystalické struktury hexagonálního ledu (případně vysokotlakých fází ledu) v ledových slupkách měsíců Jupiteru a Saturnu.
3) Implementace evoluce velikosti zrna v knihovně FEniCS do zjednodušeného 2D kartézského modelu termální konvekce v nitrech ledových měsíců a studium efektů spjatých s touto evolucí na kvalitativní charakter konvekce.
Seznam odborné literatury
Antoine Rozel (2006), Taille des grains et localisation de la deformation dans la lithosphere - Ph.D. thesis

Rozel, A., Ricard, Y. and D. Bercovici (2011), A thermodynamically self-consistent damage equation for grain size evolution during dynamic recrystallization, Geophys. J. Int. (2011) 184, 719–728

Ricard, Y. and D. Bercovici (2009), A continuum theory of grain size evolution and damage, J. Geophys. Res., 114, B01204

Maierová et. al. (2017), Computational study of deformation mechanisms and grain size evolution in granulites – Implications for the rheology of the lower
crust, Earth and Planetary Science Letters 466, 91–102
Předběžná náplň práce
Reologie ledu v kontextu planetologických aplikací, např. při studiu deformace ledových slupek měsíců Jupiteru a Saturnu, vychází tradičně z popisu ledu coby polykrystalické látky s několika různými deformačními mechanismy (tzv. diffusion creep, dislocation creep, basal sliding a grain-boundary sliding). Některé z těchto mechanismů závisí nelineárně na velikosti zrn, která je tak vedle napětí v materiálu a teploty dalším z klíčových parametrů určujících mechanické vlastnosti ledu. Velikost zrna je řízena netriviální dynamikou kombinující jednak spontánní růst zrn, je-li materiál nedeformován, jednak dynamické zmenšování zrn - disipativní proces vyvolaný mechanickou deformací materiálu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The rheology of ice in planetary science applications, for example in the studies of deformation inside the icy shells od the moons of Jupiter and Saturn, typically stems from the description of ice by a model of polycrystalline material with several deformation mechanisms (diffusion creep, dislocation creep, boundary sliding and grain boundary sliding). Some of these mechanisms depend in a non-linear manner on the size of the grains in the polycrystalline structure of ice. Grain size is thus, apart from the stress and the temperature, another critical parameter controlling mechanical properties of ice. Grain-size evolution is governed by a non-trivial dynamics combining the process of passive grain growth for a material at rest, with a dynamic grain decrease - a dissipative process resulting from the material deformation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK