Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Blízká pravda vzdálených metafor: Jak metafory tvoří svět
Název práce v češtině: Blízká pravda vzdálených metafor: Jak metafory tvoří svět
Název v anglickém jazyce: Close Truth of Distant Metaphors: How Metaphors Create the World
Klíčová slova: metafora|teorie jazyka|teorie metafory|jazyk|obraznost|živé a mrtvé metafory|doslovný a přenesený význam|pravda|teorie poznání
Klíčová slova anglicky: metaphor|theory of language|theory of metaphor|language|imagination|living and dead metaphors|literal and figurative meaning|truth|theory of knowledge
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2017
Datum zadání: 22.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce prozkoumává místo metafor v jazyce. Zásadní se pak stává otázka, zda stojí v jádře metafory určitý přenos a pokud ano, jakou má povahu. Práce rozvíjí především koncepci metafory u Ricoeura a pojetí jazyka u Nietzscheho a v souvislosti s tím také zkoumá vztah obraznosti, emocí a jazyka. Jako pomocné hledisko pro traktování vytčené oblasti pak slouží úvaha nad prostorovým rozměrem metafor, která se zároveň dotýká nejširších představ o jazyce chápaném jako tvůrčí produkt lidské aktivity.
Seznam odborné literatury
ARISTOTELÉS. Poetika: řecko-česky. Praha: OIKOYMENH, 2008.
ARISTOTELÉS. Rétorika. 3. vyd. Praha: Rezek, 2010.
BACHELARD, Gaston. Poetika snění. Přeložil Josef Hrdlička. Vydání první. Praha: Malvern, 2009
BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Přeložil Josef Hrdlička. Vydání první. Praha: Malvern, 2009
DAVIDSON, Donald. What Metaphors Mean. In. Critical Inquiry, Vol. 5, No. 1, Special Issue on Metaphor (Autumn, 1978), pp. 31-47
HINMAN, Lawrence M. „Nietzsche, Metaphor, and Truth“, In Philosophy and Phenomenological Research Vol. 43, No. 2 (Dec., 1982), pp. 179-199
KANT, Immanuel a Tomáš KOBLÍŽEK. Kritika soudnosti. Praha: OIKOYMENH, c2015. §§59, 49
LAGA, Stanislav. Nietzsche o konstitutivní roli rétoriky v názorné zkušenosti (1868–1873). In. Filosofie dnes. Vol. 6, No. 1 (2014).
NIETZSCHE, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Přeložila Věra Koubová. 2. opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2010
DE MAN, Paul. The Epistemology of Metaphor In. Critical Inquiry, Vol. 5, No. 1, Special Issue on Metaphor. (Autumn, 1978), pp. 13-30
RICOEUR, Paul. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling. In. Critical Inquiry, Vol. 5, No. 1, Special Issue on Metaphor (Autumn, 1978), pp. 143-159
RICOEUR, Paul. The rule of metaphor. Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in languages. Translated by Robert Czerny ; with Kathleen McLaughlin and John Costello. Toronto, Buffalo: University of Toronto Press, 1977
STEINGRÍMSSON, Gudmundur. "It Says What it Says". Wittgenstein and Davidson on Nonsensical Language (http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/Research/Spraxis/IT_SAYS.HTM#note5)
WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. První vydání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993
WITTGENSTEIN, Ludwig. Přednáška o etice. In. Organon F, Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2005. s. 72-79
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK