Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů
Název práce v češtině: Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů
Název v anglickém jazyce: Growth and characterization of single crystals of uranium compounds
Klíčová slova: monokrystal, rentgenová difrakce, Laueho metoda, uran, intermetalické sloučeniny, Czochralského metoda
Klíčová slova anglicky: single crystal, X-ray diffraction, Laue method, uranium, intermetallic compounds, Czochralski method
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Opletal
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- Rešerše literatury
- Příprava monokrystalů uranových sloučenin, nových nebo již známých, u nichž se dají očekávat zajímavé fyzikální vlastnosti
- Charakterizace připravených monokrystalů a jejich popis
- Analýza naměřených dat
Příprava monokrystalů bude provedena na školícím pracovišti, které má kvalitní zázemí. Krystaly budou charakterizovány skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveného EDX detektorem a rentgenovými metodami. Další charakterizace makroskopických vlastností lze provádět ve Společné laboratoři pro magnetická studia UK MFF a FZÚ AVČR.
Seznam odborné literatury
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, New York : Brooks / Cole, c1976
Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel, Praha, Academia, 1985
V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Universita Karlova, Karolinum, Praha 1992
doporučené články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Sloučeniny založené na uranu jsou v dnešní době intenzivně zkoumány, díky jejich různorodým vlastnostem. Tyto vlastnosti jsou důsledkem 5f elektronových stavů uranu, jejichž charakter se nachází mezi lokálním a itenerantním. Mezi známé uranové sloučeniny patři supravodič UBe13, a nebo paramagnet s metamagnetickým přechodem UCoAl.
Tato bakalářská práce se zaměří na přípravu a charakterizaci monokrystalů vybraných uranových sloučenin v blízkosti kvantové kritického bodu, u nichž se dají očekávat exotické jevy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Compounds based on uranium are in focus of research nowadays, thanks to their interesting properties. These properties are due to the 5f electron states of uranium, which are between itinerant and local character. One of these compounds is superconductor UBe13, or paramagnet with metamagnetic transition UCoAl.
This bachelor thesis will focus on preparation and characterization of single crystals of selected uranium compounds in vicinity of quantum critical point, for which exotic phenome are expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK