Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantově kritické jevy v uranových sloučeninách
Název práce v češtině: Kvantově kritické jevy v uranových sloučeninách
Název v anglickém jazyce: Quantum critical effects in uranium compounds
Klíčová slova: monokrystal, kvantově kritický bod, uran, intermetalické sloučeniny, Czochralského metoda, magnetizace, elektrický transport
Klíčová slova anglicky: single crystal, quantum critical point, uranium, intermetallic compounds, Czochralski method, magnetization, electrical transport
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Opletal
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Mgr. Martin Míšek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- Rešerše literatury
- Příprava monokrystalů uranových sloučenin,
- Charakterizace připravených monokrystalů a jejich popis
- Měření fyzikálních vlastností v nízkých teplotách (magnetizace, elektrický odpor atd.)
- Analýza naměřených dat
Příprava monokrystalů bude provedena na školícím pracovišti, které má kvalitní zázemí. Krystaly budou charakterizovány skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveného EDX detektorem a rentgenovými metodami. Měření fyzikálních vlastností v nízkých teplotách bude provedeno ve Společné laboratoři pro magnetická studia UK MFF a FZÚ AVČR. Více informací o laboratořích lze najít na https://mgml.eu/.
Seznam odborné literatury
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, New York : Brooks / Cole, c1976
Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel, Praha, Academia, 1985
V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Universita Karlova, Karolinum, Praha 1992
M. Brando, D. Belitz, F. M. Grosche, and T. R. Kirkpatrick, Metallic quantum ferromagnets, Rev. Mod. Phys. 88, 025006
doporučené články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Kvantově kritické jevy se objevují v nízkých teplotách některých sloučenin, zejména pro antinferomagnety. V posledních letech se objevila nová teorie a experimentální výsledky týkající se kvatnově kritických jevů v feromagnetech.
Uranové sloučniny jsou známé jejich ruznorodými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou způsobené 5f elektronovými stavy uranu, jejichž charakter je mezi lokalním a itinerantním. Mezi známé uranové sloučeniny patři supravodič 2. druhu UBe13, a nebo paramagnet s metamagnetickým přechodem UCoAl.
Tato diplomová práce se zaměří na přípravu monokrystalů vybraných uranových feromagnetických sloučenin, u nichž se dají očekávat kvantově kritický jev, a měření fyzikálních vlastností pro charakterizaci kvantově kritického jevu v získaných monokrystalech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Quantum critical point is observed at low temperatures of a few compounds, especially in antiferromagnets. In last few years new theoretical and experimental results concerning quantum critical effects were found.
Uranium compounds are in focus due to their interesting properties. These properties are due to the 5f electron states of uranium, which are between itinerant and local character. One of most known compound is superconductor UBe13, or paramagnet with metamagnetic transition UCoAl.
This master thesis will focus on preparation of single crystals of selected uranium ferromagnetic compounds, for which quantum critical effects are expected, and measurement of physical properties to characterize quantum critical effects in obtained single crystals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK