Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Fe substitucí na transformační teploty ve slitinách Ni2MnGa
Název práce v češtině: Vliv Fe substitucí na transformační teploty ve slitinách Ni2MnGa
Název v anglickém jazyce: Influence of Fe substitutions on tranformation temperatures in Ni2MnGa alloys
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2017
Datum zadání: 19.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2017
Konzultanti:
RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Příprava monokrystalů Ni2MnGa1-xFex
2. Ověření kvality vzorků pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce
3. Měření magnetických vlastností a elektrického odporu v širokém oboru teplot, určení teplot fázových přechodů
4. Vyhodnocení dat a prezentace výsledků
5. Sepsání práce

Seznam odborné literatury
Y. Liu et al. Phys. Status Solidi A 212, No. 4, 855–861 (2015)
X. Ren, Nature Materials 3, 91 (2004)

R. Kainuma, et al., Nature, 439, 957 (2006)

O. Heczko, Mater. Sci. Tech-Lond., 30, 1559-1578 (2014)
A. Sozinov et al., Appl. Phys. Lett., 102, 021902 (2013)
Předběžná náplň práce
Práce je experimentálního charakteru. Projekt je zaměřen na přípravu a charakterizaci tzv. Heuslerových sloučenin typu Ni2MnGa. Složení, přesněji vzájemný poměr Ni:Mn:Ga ve sloučenině, má silný vliv na fyzikální vlastnosti, zejména ovlivňuje teploty fázových přechodů. Kromě substituce Mn za Ga se nabízí celá řada dopantů, v našem případě budeme nahrazovat část galia v Ni2MnGa železem. Fe substituce ovlivňuje teploty fázových transformací, strukturních Tm i magnetických transformací Tc, a magnetizace materiálu. Úkolem práce je připravit několik monokrystalů Ni2MnGa s malým obsahem železa a vyhodnotit změny Tm a Tc. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce. Dále bude měřit fyzikální vlastnosti na aparaturách PPMS v širokém oboru teplot (2 K - 1000 K) a magnetickým polí.

Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky. Předpokládá se spolupráce s kolegy a studenty FUUK MFF v rámci měření magnetooptických vlastností na vybraných monokrystalech. Práce je součástí projektu Matfun (www.matfun.eu)

V práci je možné pokračovat v rámci magisterského studia, ale zároveň respektujeme právo studentky/studenta na změnu tématu, školitelky/školitele, nebo volbu jiného oboru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is part of the project MATFUN http://www.matfun.eu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK