Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2
Název práce v češtině: Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2
Název v anglickém jazyce: Study of electronic properties in intermetallic compounds Ce(1-x)LaxPd2Al2
Klíčová slova: CePd2Al2, LaPd2Al2, supravodivý přechod, elektronové vlastnosti, strukturní přechod, magnetizace, měrné teplo, měrný elektrický odpor
Klíčová slova anglicky: CePd2Al2, LaPd2Al2, superconducting transition, electronic properties, structural transition, magnetization, specific heat, electrical resistivity
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Doležal
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s předchozími výsledky dané problematiky v odborné literatuře.
2. Charakterizace již připravených polykrystalických materiálů a studium jejich krystalové struktury za nízkých teplot.
3. Příprava a charakterizace dalších vhodných koncentrací v sérii Ce1-xLaxPd2Al2 (na základě získaných výsledků).
4. Studium teplotní závislosti elektronových vlastností (měrný elektrický odpor, magnetizace, měrné teplo) na vybraných vzorcích ze série.
5. Analýza získaných výsledků a sepsání bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
2. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976
3. V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Universita Karlova, Karolinum, Praha 1992
4. články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Předmětem navrhované bakalářské práce je studium intermetalických sloučenin typu RT2X2 (R - prvek vzácných zemin, T – d prvek, X – p prvek) a to konkrétně série Ce1-xLaxPd2Al2. Rodičovské sloučeniny byly již studovány a objevilo se u nich netypické chování.

První rodičovská sloučenina, CePd2Al2, vykazuje antiferomagnetické uspořádání pod 2.7 K, navíc při měření neelastického neutronového rozptylu byla zjištěna přítomnost většího počtu krystalopolních hladin než odpovídá teoretické předpovědi. Druhou rodičovskou sloučeninou je nemagnetický analog, LaPd2Al2, jehož supravodivé chování pod 2 K se odlišuje od chování plynoucí z BCS teorie. Obě sloučeniny vykazují strukturní přechod za nízkých teplot, který lze pozorovat v objemových měřeních.

Zmíněná série tak umožňuje studovat změnu těchto vlastností vlivem substituce a může tak přispět k pochopení výše zmíněného netypického chování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK