Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetické hybridy pro biomedicínské aplikace
Název práce v češtině: Magnetické hybridy pro biomedicínské aplikace
Název v anglickém jazyce: Magnetic hybrids for biomedical applications
Klíčová slova: molekulární magnetismus, spinové přechody, magnetická susceptibilita, nanosenzory, nanočástice
Klíčová slova anglicky: molecular magnetism, spin cross-over, magnetic susceptibility, nanosenzors, nanoparticles
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována dle následujícího schématu:
1. Seznámení se s problematikou magnetických molekul, rešerše na dané téma, sepsání teoretické části práce,
2. měření střídavé magnetické susceptibility a magnetizace vybraných magnetických molekul s přechodem mezi vysoko a nízkospinový stavem a jejich konjugátů s nanočásticemi, během experimentální části se předpokládá asistence vedoucího práce nebo pověřeného pracovníka,
3. vyhodnocení a diskuze výsledků, dokončení práce, případně příprava publikace.
Seznam odborné literatury
[1] Gütlich, P.et al, Beilstein. J. Org. Chem. (2013), 9, 342 & Coordin. Chem. Rev. (2005), 249, 1811
[2] Halcrow, M.A., Spin-Crossover Materials: Properties and Applications, John Wiley & Sons Ltd. (2013)
[3] Kahn, O., Molecular Magnetism, VCH, New York, 1993
[4] Bartolomé, J. et al, Molecular Magnets: Physics and Application, Springer (2014)
[5] Bogani, L. and Wernsdorfer, W., Nature Mater. (2008), 7, 179
[6] Sessoli, R. et al, J. Am.Chem. Soc. (1993) 1993,115, 1804 & Nature (1993), 365, 141
[7] Cornia, A. et al, Chem. Soc. Rev. (2011), 40, 3076
[8] Soler, M. et al, Inorg. Chem. (2001), 40, 4902
[9] Perfetti, M. et al, Small (2014), 10, 323
[10] Dorman, J.L. and Fiorani, D., Magnetic properties of fine particles, North-Holland (1992)
a aktuální publikace v oboru
Předběžná náplň práce
Nanoskopické magnetické systémy jsou v současnosti intenzivně studovány s výhledem na využití v moderní spinové elektronice, záznamových a detekčních technologiích, a biomedicínských aplikací. Práce je zaměřena na studium magnetických vlastností unikátních spinových hybridů na bázi magnetických molekul a nanočástic, tzv. trans-spinových systémů. Magnetické vlastnosti vybrané molekuly, která figuruje jako samostatná magnetická jednotka, budou studovány pro samostatný soubor molekul a molekuly vázané na magnetické nebo plazmonické nanočástice. Výzkumný úkol je interdisciplinární a kromě práce v mezinárodním týmu na KFKL předpokládá úzkou spolupráci s Ústavem fyzikální chemie AV ČR (www.nanocarbon.cz) a katedrou anorganické chemie UK. Výzkum je součástí excelentního projektu Evropské výzkumné rady (ERC) TSuNAMI a získané výsledky mají velký potenciál pro publikační výstupy i možné aplikace.

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat: jana@mag.mff.cuni.cz
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nanoscopic magnetic systems are intensively studied with outlooks in applications in modern spin electronics, memory and detection technologies, and biomedical applications. The proposed work is focused on study of magnetic properties of unique spin hybrids based on magnetic molecules and nanoparticles, the so-called trans-spin systems. Magnetic properties of selected single-molecule magnets will be studies as pristine and coupled to magnetic or plasmonic nanoparticles. The highly interdisciplinary research task will be carried out in an international team of the DCMP and in close collaboration with the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry (www.nanocarbon.cz) and department of inorganic chemistry CU. The research is a part of excellent ERC project TSuNAMI and the outputs have great potential for publication and future applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK