Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu
Název práce v češtině: Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu
Název v anglickém jazyce: Vibron states in Ce(Cu,Fe)Al3 compounds - Preparation of samples for inelastic neutron scattering experiment
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Kristina Vlášková
Zásady pro vypracování
• seznámení se s problematikou práce, studium odborné literatury
• seznámení se s metodou přípravy polykrystalických vzorků a jejich charakterizací na Katedře fyziky kondenzovaných látek
• příprava vetšího množství vzorku pro účely experimentu neelastického neutronového rozptylu
• pečlivá fázová a strukturní analýza vzorků
Seznam odborné literatury
[1] M. Klicpera, P. Javorský, et al, Intermetallics 46, 126-130 (2014)
[2] A D. Hillier, D.T. Adroja, et al, Phys. Rev. B 85, 134405 (2012).
[3] N. Kimura, K. Ito, et al, Phys. Rev. Lett. 95, 247004 (2005).
[4] H. Mukuda, T. Fujii, et al, Phys. Rev. Lett. 100, 107003 (2008).
[5] D.T. Adroja, A. del Moral, et al, Phys. Rev. Lett. 108, 216402 (2012).
Předběžná náplň práce
Sloucenina CeCuAl3 patří do široké skupiny sloučenin RTX3 (R = vzácná zemina, T = transitivní d-kov, X = p-kov) krystalizující v tetragonální struktuře typu BaNiSn3 (prostorová grupa I4mm, 107) [1]. Tato krystalová struktura je necentrosymetrický derivát struktury BaAl4. Mezi cérovými sloučeninami, na které se přirozene soustřeďuje pozornost pro jejich často ne plně lokalizované 4f elektrony, zaujímají CeTX3 sloučeniny zvláštní místo. Sloučeniny CeTX3 vykazují takové vlastnosti jako težko-fermionové chování, magnetické uspořádání typu spin-density-wave (CeRhGe3 [2]) nebo také supravodivost indukovanou působením vnejšího tlaku (CeRhSi3 [3] a CeIrSi3 [4]). Další velice zajímavý jev, pozorovaný ve sloučenině CeCuAl3, je přítomnost silné elektron-fononové interakce [5]. Interakce krystalového pole s mrížovými vibracemi vede k formování nových kvantových kvazi-vazebných stavů, tak zvaných vibronů. Tyto kvantové stavy se projevují přítomností další magnetické excitace, viditelné v energetickém spektru získaného z experimentu neelastického neutronového rozptylu. Tyto excitace jsou silně ovlivněny substitucí jednotlivých prvků, jak ukazuje naše soucasná studie sloučenin ze série Ce(Cu,Al)4.
Studentská práce bude spočívat v porozumení dané problematice, přípravě vetšího množství vzorku ze série Ce(Cu,Fe)Al3 pro plánovaný experiment neelastického neutronového rozptylu v ILL (Grenoble, Francie) nebo ISIS (Didcot, Velká Británie). V případě zájmu rovnež úcast na daném experimentu v druhé polovine roku 2017. Práce bude soucástí širšího výzkumu sloučeniny CeCuAl3, kterou se na naší katedre zabýváme.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
CeCuAl3 belongs to a relatively large group of RTX3 compounds (R = rare earth, T = transition d-metal, X = p-metal) crystallizing in the tetragonal BaNiSn3-type structure (space group I4mm, 107) [1]. This crystal structure is ordered non-centrosymetric derivate of BaAl4-type structure. Among the Ce-based compounds, which naturally attract large attention because of often not fully localized 4f-electron, CeTX3 compounds exhibit such interesting properties as heavy-fermion behavior, spin-density-wave-type magnetic ordering (CeRhGe3 [2]) or pressure induced superconductivity (CeRhSi3 [3] and CeIrSi3 [4]). Another highly interesting phenomenon observed in CeCuAl3, the presence of strong electron-phonon coupling, was reported quite recently [5]. The interaction of crystal electric field (CEF) with phonon modes leads to the formation of new quantum quasi-bound states, so called vibron states, which demonstrate itself as the additional peak in inelastic neutron scattering energy spectra. These excitations are strongly influenced by a substitution of constituent elements as demonstrated by our recent study on Ce(Cu,Al)4 system.
Student work will consist in understanding of problematic, preparation of larger amount of polycrystalline samples for planned inelastic neutron scattering experiment at ILL (Grenoble, France) or ISIS (Didcot, United Kingdom). Eventually, the participation on experiment itself is possible in second half of the year 2017. The work will be a part of larger research of CeCuAl3 compound which is already under way.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK