Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Predatory Behaviour in Transportation Sector - "Czech Railways v. Leo Express" case
Název práce v češtině: Predátorské chování v dopravním sektoru - případ "České Dráhy v. Leo Express"
Název v anglickém jazyce: Predatory Behaviour in Transportation Sector - "Czech Railways v. Leo Express" case
Klíčová slova: Predátorské ceny, relevantní trh, SSNIP test, železniční doprava, České dráhy
Klíčová slova anglicky: Predatory prices, relevant market, SSNIP test, railway transport, Czech Railways
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AMELIO, A., DONATH, D. (2009). Market definition in recent EC merger investigations: The role of empirical analysis. Law & Economics, Concurrences N° 3-2009. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/dgs/ competition/economist/merger_investigations.pdf.

BISHOP, S., WALKER, M. (2010). The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement. 3rd Edition. London: Sweet & Maxwell, 832 p. ISBN 978-0-421-93190-9.

BOLTON, P., BRODLEY, J. F. & RIORDAN, M. H. (1999). Predatory Pricing: Strategic Theory and Legal Policy. Georgetown Law Review. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: https://www0.gsb.columbia.edu/faculty/pbolton/PDFS/ BBRPrincetonDP.pdf.

BROUČEK, M. (2011) Vymezení relevantních trhů (a role tržních podílů). MUES, Brno. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: https://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/mues/23653597/20110427Broucek VymezovaniRelevantnihoTrhu.pdf.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. (1999). REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE - Case No COMP/JV.19 - */*** KLM / ALITALIA. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/ competition/mergers/cases/decisions/jv19_en.pdf.

CRAMER, J.S. (2003). Logit Models from Economic and Other Fields. Cambridge University Press. ISBN 0-521-81588-6. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: https://books.google.cz/books?id=1Od2d72pPXUC&printsec=frontcover&dq=logit+model&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjaktHMobHVAhVB2xoKHUG6DHwQ6AEIJTAA#v=onepage&q=logit%20model&f=false.

CRANE, D. A. (2005). The Paradox of Predatory Pricing. Cornell Law Review, Vol. 91, Issue 1. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://scholarship.law. cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3010&context=clr.

Česká Televize. (2016). Vrchní soud rozhodne spor železničních dopravců o miliony korun. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://www.ceskatelevize.cz/ ct24/domaci/1969830-vrchni-soud-rozhodne-spor-zeleznicnich-dopravcu-o-miliony-korun.

E15. (2014) Leo Express žaluje České Dráhy kvůli nízkým cenám. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/leo-express-zaluje-ceske-drahy-kvuli-nizkym-cenam-1098329.

EUROPEAN COMMISION. ANTITRUST PROCEDURE Council Regulation (EC) 1/2003 - CASE AT.39964 - Air France/KLM/Alitalia/Delta. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39964/ 39964_1755_5.pdf.

FARRIS, P. W. et al. (2008). Marketing metrics: 50+ Metrics Every Executive Should Master. Upper Saddle River: Wharton School. 359 p. ISBN: : 978-0-13-187370-4.

International Competition Network. (2012). Unilateral Conduct Workbook Chapter 4: Predatory Pricing Analysis. Presented at the 11th Annual ICN Conference. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://www.international competitionnetwork.org/uploads/library/doc828.pdf.

JANDOVÁ, M., REDERER, V. (2013). Milníky vývoje na dopravním prameni Praha - Ostrava. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6425-6. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2013/Telc/2013_sbornik_Telc 76-92.pdf?lang=en.

JONES, A., & SUFRIN, B. E. (2008). EC Competition Law: Texts, Cases, and Materials. Oxford University Press. 1274 p. ISBN 978-0-19-872342-4.

KWOKA, J. E:, & WHITE, L. J. (2013). The Antitrust Revolution: Economics, Competition and Policy. Oxford University Press. ISBN 978-0199315499.

MOTTA, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice. 1st Edition. New York: Cambridge University Press, 616 p. ISBN 0-521-01691- 6.

OECD. (1989). Predatory Pricing. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://www.oecd.org/competition/ abuse/2375661.pdf.
RODRIGUEZ, G. (2007). Lecture Notes on Generalized Linear Models. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://data.princeton.edu/wws509/notes/c3.pdf.
RUSSO, F., SCHINKEL, M. P., GUNSTER, A., & CARREE, M. (2011). European Commission Decisions on Competition: Economic Perspectives on Landmark Antitrust and Merger Cases. Cambridge University Press.

SŽDC. (2009). Program TEN-T. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/spolufinancovani-z-eu/program-ten-t.html.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. (2010). Rozhodnutí S162/2008/DP-4490/2010/820/DBR ve věci porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. - STUDENT AGENCY. [online] [cit. 2013-04-02]. Retrieved from: https:// www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-9078.html#_ftn84.
Předběžná náplň práce
Je důležité kontrolovat, zda společnosti mající dominantní pozici na konkrétním trhu dodržují zákony a pravidla a nezneužívají svého postavení na úkor slabších hráčů na trhu. Takovéto chování totiž poškozuje existující zdravou konkurenci a zabraňuje vzniku konkurence nové, zúžuje možnosti volby spotřebitele a způsobuje prudké nežádoucí změny cen, kterým je spotřebiel vystaven. Práce pojednává o teoretických aspektech predátorského chování a aplikuje ho na reálný případ z dopravního sektoru za účelem popsání procesu zjišťování relevantního trhu a tržního podílu a odhalování predátorského chování. Nedílnou součástí je i dotazníkový průzkum mezi cestujícími.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It is important to control whether dominant companies in particular market sectors follow laws and rules and do not abuse their dominance at the expense of weaker companies. This behaviour is likely to damage current or avoid the entry of new competitors, shrink the competition and set the environment for price changes the consumer is exposed to. The thesis clarifies the theoretical aspect of this issue and tries to apply it on the real case from the railway transport sector in order to describe the procedure of defining relevant market and market share and investigating the abusive behaviour. A questionnaire survey among railway passeners is an integral part of the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK