Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Roční chod celkového množství ozónu ve Střední Evropě
Název práce v češtině: Roční chod celkového množství ozónu ve Střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Annual cycle of total ozone over Middle Europe
Klíčová slova: celkové množství ozónu, roční chod
Klíčová slova anglicky: total ozone, annual cycle
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Úkolem bakalářské práce bude analyzovat změny ročního chodu celkového množství ozónu v posledních desetiletích. Pozornost bude věnována oblasti střední Evropy. Použita budou data ze stanice Hradec Králové a několika dalších stanic z databáze World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre (podle dostupnosti). Řešitel práce se také seznámí i s problematikou měření celkového ozónu, součástí řešení bude konzultace na solárním a ozonovém oddělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Seznam odborné literatury
Müller, R., 2009: A brief history of stratospheric ozone research. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 18, No. 1, p. 3-24.
Vaníček, K., a kol. 2015: Sborník prací ČHMÚ sv. 61, Měření složek radiační bilance a dlouhodobé změny globálního záření v České republice.
Wilks (2011): Statistical Methods in the Atmospheric Science. Academic Press, San Diego, Academic Press, San Diego, 2011.
Webové stránky World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre: http://woudc.org/home.php
a další dle doporučení vedoucí práce.
Předběžná náplň práce
Od konce osmdesátých let 20. století je pozorováno snižování množství stratosférického ozónu. Hlavní příčinou tohoto jevu jsou antropogenní emise látek s obsahem halogenů. Díky Montrealskému protokolu se podařilo emise ozon-ničících látek snížit, kvůli dlouhé době setrvání těchto látek v atmosféře bude ovšem trvat ještě dlouhou dobu, než se ozonová vrstva bude moci plně obnovit.
Měření a analýza časového vývoje množství celkového ozónu je předmětem aktuálního výzkumu. Časový vývoj se může lišit v jednotlivých sezónách roku. Úkolem bakalářské práce proto bude analyzovat změny ročního chodu celkového množství ozónu v posledních desetiletích. Pozornost bude věnována oblasti střední Evropy. Použita budou data ze stanice Hradec Králové a několika vybraných stanic z databáze World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre (podle dostupnosti). Řešitel práce se při řešení práce seznámí i s problematikou měření celkového ozónu, součástí řešení bude konzultace na solárním a ozonovém oddělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Solární a ozonové oddělení v Hradci Králové je specializovaným pracovištěm ČHMÚ pro měření celkového ozonu, UV záření a složek radiační bilance. Disponuje jednou z nejdelších souvislých řad měření celkového ozonu na světě (od roku 1961) a metodicky vede měření složek radiační bilance v rámci ČHMÚ. Je rovněž zodpovědné za kalibraci čidel pro měření globálního a difuzního slunečního záření, UV záření a délky slunečního svitu pro celý ČHMÚ.
V případě zájmu lze po dohodě obdobné širší téma vypsat i jako diplomovou práci.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Since the end of 1980s, a gradual decrease of stratospheric ozone is observed. The main cause of this phenomenon are the anthropogenic emissions of ozone-depleting species. Thanks to the Montreal protocole, a reduction in these emissions have been accomplished. However, due to a very long atmospheric lifetime of these species it will take a very long time before the planetary ozone layer will completely recover.
The measurements and analysis of temporal developments of total ozone is subject to current research. The temporal development can differ between seasons. The main goal of the thesis will be the analysis of changes in annual cycle of total ozone during recent decades. Attention will be paid to Middle Europe. The data from the station Hradec Králové and several other selected stations from the World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre database will be used. Consultations at the Solar and ozone observatory in Hradec Králové will be a part of the solution of the thesis.
A similar topic can be suggested as a diploma thesis, please contact the supervisor for more details.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK