Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Materiály se silnou závislostí magnetického stavu na vnějším tlaku
Název práce v češtině: Materiály se silnou závislostí magnetického stavu na vnějším tlaku
Název v anglickém jazyce: Materials with strong dependence of magnetic state on external pressure
Klíčová slova: Hydrostatický tlak, magnetismus, intermetalikum
Klíčová slova anglicky: Hydrostatic pressure, magnetism, intermetallics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Zvládnutí problematiky změn magnetického pořádku při vysokých tlacích.
2. Zvládnutí technologie přípravy intermetalického vzorku.
3. Volba a charakterizace připraveného vzorku a jeho příprava pro měření fyzikálních veličin - magnetické susceptibility, elektrického odporu, tepelné kapaciy.
4. Změření teplotní závislosti el. odporu, mag. susceptibility a měrného tepla na studovaném materiálu, popř. i za různých hydrostatickch tlaků.
5. Analýza naměřených dat
Seznam odborné literatury
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
2. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976
3. M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
4. V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Universita Karlova, Karolinum, Praha 1992
5. doporučené články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Intermetalické sloučeniny na bázi vzácné zeminy či tranzitivního kovu jsou předmětem zájmu studia pro své zajímavé fyzikální a zvláště magnetické chování již několik desítek let. Kromě studia jejich vlastností při proměnném magnetickém poli či teplotě je zajímavé jejich studium rovněž za vysokých tlaků, avšak hydrostatický tlak bývá nejméně používanou termodynamickou proměnnou z důvodu náročnosti vysokotlakých technik.
Nicméně u některých sloučenin byla zjištěna silá závislost magnetického chování na přiloženém tlaku, skýtající pohled do nového rozměru ve fázovém diagramu.

V této práci je cílem prostudovat vybraný materiál s potencionálně silnou závislostí magnetického chování na vnějším tlaku, popřípadě substituci coby tzv. chemickém tlaku. Podstatou práce je příspěvek k poznání chování sloučeniny (která bude zvolena podle aktuálních poznatků), která zatím nebyla studována a tedy originalita dat a nezastupitelná role studenta při získávání nových vědeckých poznatků.
Vedle samotné bakalářské práce budou získané vědecké výsledky rovněž předmětem vědeckého článku v zahraničním časopise.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Intermetallic compounds based on rare-earth or transition element have been subject for studies for their interesting physical and namely magnetic properties for already several decades. Besides studies of their physical properties while varying the magnetic field or temperature, it appears to be interesting to study their properties under hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is usually nevertheless the least utilized thermodynamical variable because of technical difficulty of the high pressure techniques.
Nevertheless, there was described a strong dependence of magnetic behavior on external pressure for several intermetallic compounds, offering insight to new dimension of the phase diagram.

In this work, the goal is to study selected material with nominally strong dependence of its magnetic behavior on the pressure or substitution - as so called chemical pressure. Substantial aim of this work is contribution to the knowledge of a given material (selected according actual findings) that was not studied so far. Thus the originality of the obtained data and irreplaceable role of the student during collecting of new scientific estimations is essential.
The scientific results are expected to be published besides the bachelor thesis itself also in an international journal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK