Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důsledky magnetického pořádku na krystalovou mříž magnetických materiálů
Název práce v češtině: Důsledky magnetického pořádku na krystalovou mříž magnetických materiálů
Název v anglickém jazyce: Consequences of the magnetic order to the crystal lattice of magnetic materials
Klíčová slova: Difrakce, RCo2, magnetismus
Klíčová slova anglicky: Diffraction, RCo2, magnetism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
RNDr. Petr Doležal
Zásady pro vypracování
1. prostudování základních principů studia magnetického stavu materiálů a rentgenové difrakce
2. připravit vybraný materiál z rodiny RCo2, charakterizovat jeho fázové složení a krystalovou strukturu pomocí rtg. difrakce
3. prostudovat vývoj krystalové struktury v závislosti na teplotě se zřetelem k okolí magnetického fázového přechodu
4. určit teplotní závislost symetrie a mřížových parametrů (teplotní roztažnost) z provedených měření nízkoteplotní RTG difrakce a diskutovat souvislosti mezi typem mříže a směrem snadné magnetizace studovaného vzorku
Seznam odborné literatury
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
2. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia, 1976
3. V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Karolinum, Praha, 1992
4. články v odborné literatuře dle doporučení školitele
Předběžná náplň práce
Vznik dalekodosahového uspořádání magnetických momentů v pevných látkách je vždy spojeno s fázovým přechodem. V několika relativně málo sloučeninách je tento přechod prvního druhu, což je spojeno s ostrými změnami ve vývoji fyzikálních vlastností, např. tepelné kapacity, elektrického odporu, magnetizace a v neposlední řadě též mřížových parametrů. Jedinečným reprezentantem takového chování je skupina sloučenin typu RCo2, kde R je prvek vzácných zemin (lanthanoidů). V závislosti na zvoleném prvku R dochází k různým typům magnetického uspořádání a právě v případě R=(Tb, Dy, Ho, Er) je tento magnetický přechod 1. druhu. V takových případech dochází současně v důsledku jednosměrné vzájemné interakce mezi magnetickými momenty i k distrozi krystalové mříže spojené se změnou symetrie. A právě experimentální studium těchto mřížových transformací je nální této práce.

Úkolem práce bude:
1) Připravit vybraný materiál z rodiny RCo2, charakterizovat jeho fázové složení a krystalovou strukturu pomocí rtg. difrakce.
2) Prostudovat vývoj krystalové struktury v závislosti na teplotě se zvláštním zřetelem k okolí magnetického fázového přechodu.
3) Určit teplotní závislost symetrie a mřížových parametrů (teplotní roztažnost) z provedených měření nízkoteplotní RTG difrakce.
4) Diskutovat souvislosti mezi typem mříže v magneticky uspořádaném stavu a směrem snadné magnetizace studovaného vzorku.
5) Výsledkem bude v případě zájmu a aktivity studenta také publikace v mezinárodním časopise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK