Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kooperativní jevy v intermetalikách za multiextrémních podmínek
Název práce v češtině: Kooperativní jevy v intermetalikách za multiextrémních podmínek
Název v anglickém jazyce: Cooperative phenomena in intermetallics under multiextreme conditions
Klíčová slova: kritické chování, magnetismus, supravodivost, vysoké tlaky
Klíčová slova anglicky: critical behaviour, magnetism, superconductivity, high pressure
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
RNDr. Jaroslav Valenta
RNDr. Michal Vališka
Zásady pro vypracování
Bude specifikovano ve studijnim planu doktoranda.
Seznam odborné literatury
1. Löhneysen, H.V. et al., Fermi-liquid instabilities at magnetic quantum phase transitions, 2007, Reviews of Modern Physics, 79 (3), pp. 1015-107
2. Stewart G. R., Non-Fermi-liquid behavior in d- and f-electron metals, 2001, Reviews of Modern Physics, 79, pp 797
3. C. Pfleiderer, Superconducting phases of f-electron compounds, 2009, Reviews of Modern Physics 81, pp. 1551-1624
4. Brando M. et al., Metallic Quantum Ferromagnets, 2016, Reviews of Modern Physics
a vybrané reference z těchto publikaci.
Předběžná náplň práce
Studium magneticky se uspořádávajících materiálů se v poslední době zaměřuje na materiály s komplikovaným základním stavem, často doprovázeným přítomností supravodivosti v určitém oboru vnějších parametrů. Mechanismy a podmínky vedoucí k existenci těchto komplikovaných elektronových stavů nejsou doposud zcela známy, mimo jiné z důvodů jejich závislosti na kvalitě studovaného materiálu a použité metodě, což mnohdy zamezuje srovnávání získaných výsledků napříč skupinami a metodami. Cílem práce bude co nejkompletnejší studium několika vybraných materiálu (připravitelných ve formě monokrystalu, výběr bude součástí práce) pomocí analýzy transportních, magnetických, termodynamických a elastických vlastností v široké (vhodně zvolené) škále vnějších parametrů (teplota, magnetické pole, hydrostatický tlak).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Within the last years, the investigation of the magnetically ordered materials aim to compounds with complex ground state often accompanied by superconductivity in the specific part of the parameter space. Mechanisms and conditions leading to the appearance of these complex electron states are not yet fully understand, partially due to theirs dependence on the sample quality and method used for the investigation preventing direct comparison of results from different groups obtained by different methods. The goal of the thesis is complex study of selected materials (available in the form of high quality single crystals, selection procedure would be part of the thesis) using various transport, magnetic, thermodynamic and elastic studies in wide (carefully chosen) scale of parameters (temperature, magnetic field, hydrostatic pressure).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK