Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komponování hudby pomocí programovacího jazyka
Název práce v češtině: Komponování hudby pomocí programovacího jazyka
Název v anglickém jazyce: Music composition based on a programming language
Klíčová slova: kompozice hudby, syntéza hudby, programovací jazyk, MIDI, formální gramatiky
Klíčová slova anglicky: music composition, music synthesis, programming language, MIDI, formal grammars
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ladislav Maršík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2016
Datum zadání: 26.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: Mgr. Jan Hajič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu na komponovanie hudby pomocou užívateľom zadaných pravidiel. Aplikácia podporuje rôzne typy nástrojov a rôzne hudobné žánre: ragtime, valčík, a iné s možnosťou dodefinovania hudobných žánrov používateľom.

Hudobný žáner je definovaný pomocou programovacieho jazyka, ktorým užívateľ definuje hudobnú štruktúru a jednotlivé party. Vytvorený program je ďalej interpretovaný a po zadaní vstupných parametrov ako je tempo a tónina je vytvorený MIDI súbor. Pri komponovaní hudby môže užívateľ zvoliť možnosť práce s vizuálnym užívateľským rozhraním, ktoré sprístupňuje aplikáciu aj pre ľudí bez programátorského zázemia. Vytvorená skladba sa dá prehrať priamo z rozhrania. Skladateľ má teda možnosť pracovať s preddefinovaným žánrom a ten konkretizovať do skladby podľa vlastných predstáv, alebo vytvoriť nové žánre a skladby. Motivácia pre aplikáciu je jednoduché vytváranie hudby pre rôzne účely hudobnej produkcie (film, hudba na pozadí), ale tiež ako pomôcka pre skladateľa na vytvorenie hudobného materiálu.

Prístup komponovania hudby pomocou programu je založený na tradičnom prístupe generovania hudby pomocou formálnych gramatík (McCormack [1]), prináša však nové možnosti interakcie skladateľa so systémom, a vo výsledku produkuje hudbu bližšiu k autorským kompozíciam.
Seznam odborné literatury
[1] McCormack, Jon. Grammar based music composition. Complex systems 96 (1996): 321-336.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to create an application capable of user-guided music composition. Application supports various timbres and music genres: ragtime, waltz and others, with a possibility to add user-defined genres.

Music genre is defined by a programming language, which describes structure of a piece and the usage of voices. Program is interpreted and after entering parameters such as tempo and key, a MIDI file is created. While composing the music, composer can utilize a graphic user interface with visual aids, which enables even composers without programming background to use the application. Composition can be played directly from the interface. Composer has the possibility to work with a pre-defined genre to create a piece, modifying music to a desired level, or to create a piece based on a custom genre. Motivation is to create music for music production purposes such as film music or background music, or as a tool for composer to gather music material.

The approach to music generation is based on a traditional music synthesis using formal grammars (McCormack [1]), however, bringing more interaction with the composer, thus the compositions being closer to human art.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK