Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce
Název práce v češtině: Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce
Název v anglickém jazyce: Study of the microstructure of severally deformed materials by the X-ray diffraction
Klíčová slova: deformované materiály, reálná struktura, rentgenová difrakce
Klíčová slova anglicky: severally deformed materials, real structure, X-ray diffraction
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Studium doporučené odborné literatury.
2. Rentgenografická měření vzorků vysoce deformovaných materiálů.
3. Fitování měřených rtg dat, určení mikrostrukturních parametrů vzorků z rtg měření.
4. Korelace mikrostrukturních parametrů určených z rtg měření s výsledky získanými pomocí dalších komplementárních metod: pozitronové anihilační spektroskopie (PAS) a mikroskopických metod – skenovací a transmisní elektronové mikroskopie (SEM, SEM/EBSD a TEM).
5. Vytvoření fyzikálních modelů mikrostruktury studovaných materiálů. Vývoj parametrů reálné struktury studovaných materiálů v zavislosti na vložené deformaci.
Seznam odborné literatury
[1] F. H. Dalla Torre, et al. Acta Mater., 52 (2004), 4819. Doi: 10.1016/j.actamat.2004.06.040
[2] M. Dopita, et al., J. Mater. Sci. 45 (2010) 4631. Doi: 10.1007/s10853-010-4643-9
[3] R. Kužel, et al., Mat. Sci. For. 753 (2013) 279. Doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.753.279
[4] R. Kužel, et al., Metal. Mater. Trans. A 41 (2010) 1174. Doi: 10.1007/s11661-009-9895-0
[5] T. Ungár, et al., Script. Mat. 51 (2004) 777. Doi: 10.1016/j.scriptamat.2004.05.007
[6] P. Scardi, et al., Acta Cryst. A 58 (2002) 190. Doi: 10.1107/S0108767301021298
[7] Z. Matěj, et al., Pow. Diffr. 29, S2, (2014), S35. Doi: 10.1017/S0885715614000852
Předběžná náplň práce
Hlavním tématem práce je studium vývoje reálné struktury silně plasticky deformovaných materiálů (SPD) pomocí rentgenografických difrakčních metod. Studované materiály na bázi Cu, CuZr a MgGd slitin byly připraveny metodani „equal channel angular pressing“ (ECAP) a/nebo „high pressure torsion“ (HPT). Každá ze série vzorků sestává z výchozího materiálu a a následně ze vzorků s rozdílnou mírou vložené deformace – rozdílným počtem ECAP průchodů, nebo různým počtem HPT otáček. Z analýzy měřených rentgenografických difrakčních záznamů a fitování měřených integrálních intenzit difrakčních profilů bude kvantitativně určena rekrystalizovaná frakce vzorku, velikost koherentně difraktujících domén – krystalitů a hustota dislokací v závislosti na vložené deformaci. V případě HPT vzorků také prostorová nehomogenita - prostorové rozdělení mikrostrukturních defektů a jejich vývoj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK