Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu
Název práce v češtině: Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu
Název v anglickém jazyce: Vibron states in CePd2Al2 - single crystal preparation for inelastic neutron scattering experiment
Klíčová slova: vibronové stavy, intermetalické slouceniny ceru, monokrystal, strukturní charakterizace
Klíčová slova anglicky: vibron states, intermetalic Ce-based compounds, single crystal, structure characterization
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Zásady pro vypracování
• seznámení se s problematikou práce, studium odborné literatury
• seznámení se s metodami přípravy monokrystalu na aparaturách dostupných na Katedře fyziky kondenzovaných látek
• příprava monokrystalu CePd2Al2 vhodné velikosti
• pečlivá fázová a strukturní analýza vzorku
Seznam odborné literatury
[1] L.C. Chapon, E.A. Goremychkin, R. Osborn, B.D. Rainford, S. Short, Physica B 378380 (2006) 819.
[2] M. Klicpera, P. Javorský, A. Hoser, J. Alloys Comp. 596 (2014) 167172.
[3] D. T. Adroja, A. del Moral, C. de la Fuente, A. Fraile, E. A. Goremychkin, J.W. Taylor, A. D. Hillier, F. Fernandez-Alonso, Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 216402.
[4] M. Klicpera, J. Pásztorová, P. Javorský, J. Supercond. Nov. Magn. 27 (2014), DOI: 10.1007/s10948-014-2692-z.
[5] M. Klicpera, P. Doležal, J. Prokleška, J. Prchal, P. Javorský, J. Alloys Comp.(2015), DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.03.095.

Předběžná náplň práce
Intermetalická sloučenina CePd2Al2 patří do poměrně široké skupiny sloučenin RT2X2 (R = vzácná zemina, T = transitivní d-kov, X = p-kov) krystalizující v tetragonální struktuře typu CaBe2Ge2 (prostorová grupa P4/nmm, 129) [1]. Mezi cérovými sloučeninami, na které se přirozeně soustřeďuje pozornost pro jejich často ne plně lokalizované 4f elektrony, zaujímají CeT2X2 sloučeniny zvláštní místo. Sloučeniny CeT2X2 vykazují takové vlastnosti jako těžko-fermionové chování, komplexní magnetické uspořádání v nízkých teplotách nebo supravodivost indukovanou působením vnějšího tlaku. Velice častá je také nestabilita krystalové struktury, která ústí ve strukturní přechod do méňě symetrické struktury nebo tzv. distorzi krystalové mříže. Další velice zajímavý jev, pozorovaný ve sloučenině CePd2Al2, je přítomnost silné electron-fononové interakce [1]. Interakce krystalového pole s mřížovými vibracemi vede k formování nových kvantových quisi vazebných stavů, tak zvaných vibronů. Tyto kvantové stavy se projevují přítomností dalšího píku v energetickém spectru získaného z experimentu neelastického neutronového rozptylu.
Studentská práce bude spočívat v porozumění dané problematice, studiu odborné literatury a následné přípravě velkého monokrystalu CePd2Al2. Připravený monokrystal bude podroben detailnímu zkoumání technikami elektronové a rentgenové difrakce. Práce bude součástí širšího výzkumu sloučeniny CePd2Al2, kterou se na naší katedře zabýváme. Připravený monokrystal bude použit k dalšímu výzkumu této sloučeniny metodami neutronového rozptylu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
CePd2Al2 belongs to a relatively large group of RT2X2 compounds (R = rare earth, T = transition d-metal, X = p-metal) crystallizing in the tetragonal CaBe2Ge2-type structure (space group P4/nmm, 129) [1]. Among the Ce-based compounds, which naturally attract large attention because of often not fully localized 4f-electron, CeT2X2 compounds exhibit such interesting properties as heavy-fermion behavior, complex magnetic ordering at low temperatures or pressure induced superconductivity. Another highly interesting phenomenon observed in CePd2Al2, the presence of strong electron-phonon coupling, was reported quite recently [1]. The interaction of crystal electric field (CEF) with phonon modes leads to the formation of new quantum quasi-bound states, so called vibron states, which demonstrate itself as the additional peak in inelastic neutron scattering energy spectra.
Student thesis will consist in understanding of problematic, study of literature and following preparation of large CePd2Al2 single crystal. Prepared single crystal will be investigated by means of electron and x-ray diffraction. The work will be a part of larger research of CePd2Al2 compound which is already under way. Prepared single crystal will be used for further investigation of CePd2Al2 employing the neutron scattering techniques.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK