Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky
Název práce v češtině: Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky
Název v anglickém jazyce: Testing of a new high pressure medium
Klíčová slova: hydrostatický tlak, tlaková cela, manometr
Klíčová slova anglicky: hydrostatic pressure, pressure cell, manometer
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- Prostudování tématiky měření hydrostatického tlaku a jeho hydrostaticity pomocí různých typů manometrů
- Provedení experimentu se sadou několika manometrů umístěných v různých místech tlakového prostoru a rozdílné orientaci
- Vyhodnocení naměřených dat a vyvození důsledků pro následující tlakové experimenty
Seznam odborné literatury
1. M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
2. S. Klotz: Techniques in high pressure neutron scattering, CRC Press, 2013
3. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
4. Články v odborné literatuře (např.: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi)
Předběžná náplň práce
Hydrostatický tlak je jedním ze zásadních termodynamických parametrů v materiálovém výzkumu. Vedle ostatních parametrů, které lze měnit dnes již relativně snadno (teplota, magnetické pole, chemické složení…) je však tlak nejhůře/nejobtížněji měnitelným parametrem. S tím souvisí i výhoda vysokotlakých experimentů – jejich jedinečnost.
Jedno z úskalí vysokotlakých experimentů je určení tlaku ve vzorkovém prostoru. Vyrovnání tlaku v celém tlakovém prostoru zajišťuje tlakové výměnné médium. Nejčastěji se používá kapalné médium, jakým bývají speciální oleje či směsi oligomerů. Kapalná média zaručují hydrostaticitu ve vzorkovém prostoru, ale ve vysokých tlacích také tuhnou, což vede ke zhoršení hydrostatických podmínek. Postupem času dochází k vývoji nových kapalných výměnných médií, u kterých se kritický tlak tuhnutí posouvá do vyšších tlaků např.: Daphne 7373 -> Daphne 7474.
Úkolem práce je provést tlaková měření s několika manometry rozmístěnými ve vzorkovém prostoru a určit rozdíly v tlaku mezi těmito polohami. Pro účel měření bude použito kapalné výměnné médium Daphne 7474 (nedávno vyvinuto Japonskou společností) a podle času a zájmu také Daphne 7373 a vřetenový olej OL-3.
Ke kalibraci bude použita tlaková cela pístového typu používaná na Katedře fyziky kondenzovaných látek, ve které může být vyvinut tlak do 3 GPa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK