Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generování melodií pomocí genetického algoritmu
Název práce v češtině: Generování melodií pomocí genetického algoritmu
Název v anglickém jazyce: Melody generation using a genetic algorithm
Klíčová slova: genetický algoritmus, evoluční algoritmus, syntéza hudby, generování melodie
Klíčová slova anglicky: genetic algorithm, evolutionary algorithm, music synthesis, melody generator
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ladislav Maršík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2015
Datum zadání: 31.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: Mgr. Tomáš Křen
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvoření aplikace schopné generovat melodie pomocí genetického algoritmu řízeného uživatelským hodnocením mezivýsledků. Vygenerovaná melodie může sloužit pro inspiraci nebo jako hudební podklad pro práci a relaxaci.

Uživatel je schopen popsat vlastnosti žádané melodie pomocí modulů, které může k aplikaci volně přidávat a nastavovat jejich chování. Díky stromové reprezentaci každé skladby je možné upravovat vytvářenou melodii na různých úrovních: rytmus, hudební nástroj či míra opakování motivů. Aplikace také podporuje generováni polyfonní skladby, vytvořené z hlavní a doprovodné melodie.

Důraz práce je, vedle efektivního zacházení se skladbami pomocí stromových struktur, kladen na správný výběr křížícího algoritmu. Práce je založena na základním principu syntézy zvuku pomocí evolučních algoritmů, jak je popsaný v literatuře [1] [2], analyzuje však i moderní přístupy a vybírá správný postup pro dosáhnutí cíle.
Seznam odborné literatury
[1] Juan Romero, Penousal Machado: The Art of Artificial Evolution: A Handbook on Evolutionary Art and Music Springer 2008
[2] E. R. Miranda, J. A. Biles: Evolutionary Computer Music, Springer-Verlag
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to develop an application capable of generating melodies using a genetic algorithm driven by user ratings. Generated melody can be used for inspiration, or as background music for work or relaxation.

User can describe properties of the desired melody using pluggable modules and their settings. Thanks to a tree representation of each composition it is possible to modify the melody on different levels: rhythm, instrument, or the amount of repetition. Application also supports generation of polyphonic musical pieces, comprised of a main melody and an accompanying melody.

The main emphasis of the work is, apart from effective manipulation of the tree structures representing given music, on the correct selection of a crossbreeding algorithm. The work is based on basic principles of music synthesis using genetic algorithms, as described in literature [1] [2]; however, it also analyses modern approaches and selects the appropriate technique for the task.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK