Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Temperature dependence of the triplet-triplet energy transfer in photosynthetic light-harvesting complexes
Název práce v češtině: Teplotní závislost triplet-tripletního přenosu energie ve fotosyntetických světlosběrných komplexech
Název v anglickém jazyce: Temperature dependence of the triplet-triplet energy transfer in photosynthetic light-harvesting complexes
Klíčová slova: světlosběrné komplexy, zhášení tripletních stavů chlorofylu, transientní absorpční spektroskopie
Klíčová slova anglicky: light-harvesting complexes, quenching of chlorophyll triplet states, transient absorption spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 22.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Postup práce je stanoven následovně:
1. Pochopení základů problematiky a používaných metod
2. Seznámení s experimentálními aparaturami
3. Úprava nanosekundové aparatury pro nízkoteplotní měření
4. Studium teplotní závislost triplet-tripletního přenosu energie ve vybraných světlosběrných komplexech
Další postup bude odvozen od průběžných výsledků.
Seznam odborné literatury
1. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
3. Schlodder E: Introduction to optical methods in photosynthesis (2009) Photosynth Res 101:93–104
4. Frank HA, Young AJ, Britton G, Cogdell RJ (eds): The Photochemistry of Carotenoids (1999) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
5. odborné články a internet
Předběžná náplň práce
Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších procesů probíhajících na Zemi. Je hlavním zdrojem energie pro většinu organismů, včetně člověka. Proces přeměny světelné energie na energii chemickou začíná v takzvaných světlosběrných anténách. Tam jsou absorbovány fotony slunečního záření chlorofyly a karotenoidy a energie fotonů je tak dočasně uložena ve formě excitační energie těchto pigmentů. Jedním z procesů zkoumaných na našem pracovišti je zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy ve fotosyntetických světlosběrných komplexech. Jedná se o velice důležitý ochranný proces, který brání přenosu excitační energie z tripletních stavů chlorofylů na kyslík v základním stavu, což vede ke generaci kyslíku v singletním excitovaném stavu. Singletní kyslík je velice reaktivní a jeho přítomnost může způsobit k poškození komplexu. Preventivní zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy probíhá tzv. Dexterovým mechanismem, který je teplotně závislý. Právě tato teplotní závislost je zřejmě příčinou nesouladu mezi publikovanými výsledky týkajícími se účinnosti zhášení v některých fotosyntetických komplexech. Cílem této diplomové práce je teplotní závislost ve vybraných světlosběrných komplexech experimentálně určit a zmíněné nesrovnalosti vysvětlit. V práci budou využívány především metody optické spektroskopie, a to jak stacionární (absorpční, emisní), tak i s časovým rozlišením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Temperature dependence of the triplet-triplet energy transfer in photosynthetic light-harvesting complexes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK