Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nevědomý Bůh: Role nevědomí v náboženství podle Viktora E. Frankla
Název práce v češtině: Nevědomý Bůh: Role nevědomí v náboženství podle Viktora E. Frankla
Název v anglickém jazyce: The Unconscious God: The Role Of The Unconscious In Religion According To Viktor E. Frankl
Klíčová slova: nevědomí|náboženství|psychologie|logoterapie|Frankl|spiritualita|implicitní Bůh|vůle k životu
Klíčová slova anglicky: the unconscious|religion|psychology|logotherapy|Frankl|spirituality|the implicit God|the will to live
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2015
Datum zadání: 19.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2015
Datum a čas obhajoby: 05.02.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem mé bakalářské práce je pojetí role nevědomí v náboženství podle Viktora Emanuela Frankla. První část obsahuje krátké uvedení do vnímání pojmů nevědomí a náboženství u různých psychologických škol, zejména pak u Sigmunda Freuda a u Carla Gustava Junga. Jádrem mé práce by pak mělo být srovnání jednotlivých psychologických přístupů k otázce vztahu nevědomí a náboženství a vymezení toho, čím se Franklovo pojetí liší od ostatních.
Motivem sepsání této práce je osobní zájem o dílo Viktora E. Frankla a jeho psychologický přístup k náboženství.
Seznam odborné literatury
Publikace:

FRANKL, Viktor Emil. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. 3. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 175 s. Osudy (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7192-866-9.

FRANKL, Viktor Emil. Co v mých knihách není: autobiografie. Brno: Cesta, 2013, 102 s. ISBN 978-80-7295-166-6.

FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Překlad Vladimír Jochmann. Brno: Cesta, c2006, 237 s. ISBN 80-7295-085-1.

FRANKL, Viktor E. The unconscious God: psychotherapy and theology. New York: Simon and Schuster, [1975], 161 p. ISBN 0671220993.

FRANKL, Viktor Emil a Pinchas LAPIDE. Bůh a člověk hledající smysl. 1. vyd. Brno: Cesta, 2011, 109 s. ISBN 978-80-7295-137-6.

GILLERNOVÁ, Ilona. Slovník základních pojmů z psychologie. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2000, 79 s. ISBN 80-7168-683-2.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 326 s. ISBN 978-80-7367-312-3.

TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla: potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007, 303 s. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7254-915-3.

WHITE, Victor. Bůh a nevědomí: teologie versus psychologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003, 223 s. Studium (Vyšehrad). ISBN 80-7021-517-8.

Elektronické články:

Clinton, Stephen. Peter, Paul, and the Anonymous Christian: A Response to The Mission Theology of Rahner and Vatican II October, 1998 The Orlando Institute, Leadership Forum November, 1998 Evangelical Theological Society. Dostupné z:http://www.toi.edu/Resources/Anonomous2.pdf

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Viktor Frankl jako inspirace pro pastorální teologii? Teologické texty. 2005(2005/4). Dostupné také z:
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2005-4/Viktor-Frankl-jako-inspirace-pro-pastoralni-teologii.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK