Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium kvantově kritického bodu v cerových tetragonálních sloučeninách
Název práce v češtině: Studium kvantově kritického bodu v cerových tetragonálních sloučeninách
Název v anglickém jazyce: Study of quantum critical point in tetragonal Ce-based compounds
Klíčová slova: kvantově kritický bod, hydrostatický tlak, magnetické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: quantum critical point, hydrostatic pressure, magnetic behavior
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Valenta
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- Prostudování tématiky experimentálních pozorování kvantově kritického bodu
- Charakterizace magnetických vlastností látek vybraných sloučenin např.: typu CeRu(Si1 xGex)3 za atmosférického tlaku
- Montáž vzorku pro tlakový experiment
- Provedení tlakového experimentu vybrané sloučeniny v nízkých teplotách
- Vyhodnocení dat
- Sepsání bakalářské práce
Seznam odborné literatury
1. M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
2. S. Klotz: Techniques in high pressure neutron scattering, CRC Press, 2013
3. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
4. Články v odborné literatuře (např.: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi)
Předběžná náplň práce
Odvětví fyziky vysokých tlaků je poměrně mladé, založené držitelem Nobelovy ceny Percy Williams Bridgmanem. Je však neméně důležité jako fyzika nízkých teplot, jelikož teplota a tlak jsou jedny ze základních termodynamických proměnných. Působením tlaku na materiál se mění fyzikální vlastnosti tohoto materiálu udávané silami vnitřních interakcí, které jsou právě tlakem ovlivněny. Tímto způsobem můžeme materiál dovést do blízkosti tzv. kvantově kritického bodu (QCP), který se objevuje při nulové teplotě na rozhraní magneticky uspořádané a neuspořádané fáze ( http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_critical_point ).
V rámci studie sloučenin CeRu(Si1 xGex)3 bude provedeno několik tlakových experimentů se zaměřením na jejich magnetické chování za vysokého hydrostatického tlaku a nízkých teplot. V případě aktivity studenta budou získané výsledky předmětem publikace v mezinárodním impaktovaném časopise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK