Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sukcese v malém – Louka jako zmenšenina deštného pralesa
Název práce v češtině: Sukcese v malém – Louka jako zmenšenina deštného pralesa
Název v anglickém jazyce: Small-scale succession - A meadow as a rainforest miniature
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Rostlinné druhy jsou schopny regenerovat v lučních porostech často jen na specifických mikrostanovištích. Zajímavé však je, že to jsou typicky jiné mikropodmínky, než v kterých pak nacházíme dospělé rostliny téhož druhu. Lze se proto domnívat, že i luční porosty na malé škále mohou podléhat sukcesi (možná i cyklické), kde se v čase střídají vhodná místa pro uchycování semenáčků a zdráný růst dospělců stejného druhu. Cílem práce je rešerše dostupných informací o heterogenitě a sukcesi mirkostanovišť v lučních porostech a jejího významu pro regeneraci rostlin ze semen a pro celkovou populační dynamiku lučních druhů.
Otázky a možné směry, kam by se bakalářská práce mohal ubírat
Jak se mění druhové složení v loukách na malé ploše v čase?
Mění se možnosti uchycení či naopak růstu a rozmnožování vybraných druhů na takto se měnících ploškách?
Můžeme v tomto hovořit o nějakých cyklech v louce, podobně jako hovoříme o cyklech lesa?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK