Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace vybraných repetic v genomu pavouků a jejich detekce na chromozomech in situ
Název práce v češtině: Identifikace vybraných repetic v genomu pavouků a jejich detekce na chromozomech in situ
Název v anglickém jazyce: Identification of selected repetitive sequences in spider genome including their detection in situ
Klíčová slova: repetitivní sekvence, genom, chromozom, pavouk, detekce, shot-gun sekvenace, bioinformatika, fluorescenční in situ hybridizace
Klíčová slova anglicky: repetitive sequences, genome, chromosome, spider, detection, shot-gun sequenation, bioinformatics, fluorescent in situ hybridization
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Martin Forman
Předběžná náplň práce
Pomocí programu RepeatExplorer budou identifikovány a charakterizovány nejčastější repetice v genomech modelových pavouků, kteří budou reprezentovat hlavní evoluční větve této diverzifikované skupiny členovců. Genomová data pro analýzu budou získána jak z internetových databází (výsledky sekvenačních projektů), tak i shot-gun NGS sekvenací s nízkým pokrytím genomu u vybraných druhů, která bude provedena na zakázku firmou. Uživatelsky přívětivý program RepeatExplorer je nový, silný bioinformatický nástroj pro identifikaci a charakterizaci repetitivní genomove frakce. V porovnání s konvenčními metodami je přístup Repeatexploreru robustnější a rychlejší, v konečném důsledku i levnější. Výstupem RepeatExploreru budou asemblované konsenzuální sekvence repetic ve studovaných genomech. Následně budou navrženy primery a amplifikovány sondy pro in situ lokalizaci vybraných repetitivních elementů na chromozomových preparátech modelových druhů. Programem Repeatexplorer mohou být dále kvantifikovány rozdíly v zastoupení různých typů repetitivnich elementů mezi zástupci hlavních evolučních větví pavouků. Hlavní pozornost bude věnována detekci repetic na pohlavních chromozomech a telomerách. Informace o těchto repeticích mohou být důležité pro objasnění evoluce těchto genomových struktur. Pavouci se vyznačují velmi neobvyklým typem chromozomového určení pohlaví, jehož vznik nebyl dosud vysvětlen. Podobně nebyl dosud identifikován motiv terminálních telomerických repetic u pavouků, jedná se patrně o nestandardní sekvenci. Diplomová práce bude vypracována v úzké spolupráci s renomovaným pracovištěm na přírodovědecké fakultě brněnské univerzity, zaměřeném na evoluci telomerických repetic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK