Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlastností a lokalizace nukleoproteinů ve zdravých a leukemických buňkách
Název práce v češtině: Studium vlastností a lokalizace nukleoproteinů ve zdravých a leukemických buňkách
Název v anglickém jazyce: Nuleoprotein properties and traficking in normal and leukemic cells
Klíčová slova: Časově rozlišená fluorescence, FRET, FLIM, konfokální mikroskopie, oligomerizace, nukleoproteiny, fluorescenční proteiny
Klíčová slova anglicky: Time-resolved fluorescence, FRET, FLIM, confocal microscopy, oligomerization, nucleoproteins, fluorescence proteins
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Aleš Holoubek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno.
Seznam odborné literatury
1) Lakowicz JR (2006) Principles of fluorescence spectroscopy, Third edition. Springer, New York
2) Herman P, Lakowicz JR (2014) Lifetime-based imaging. In Biomedical Photonics Handbook, Second Edition :Fundamentals, Devices, and Techniques, Vo-Dingh T (ed) pp 353-396. New York: CRC Press
3) Soubor původních prací, Bude upřesněno.
Předběžná náplň práce
Interakce, oligomerizace a dynamika jaderných a jadérkových proteinů má úzký vztah k závažným leukemickým onemocněním. Změny jejich buněčné lokalizaci úzce souvisí s jejich patogenní rolí. Nukleofosmin a nukleolin patří k vysoce zastoupeným proteinům jadérka putujícím mezi jadérkem, jádrem a cytoplazmou. Schopnost vytvářet dimery a oligomery je kritická pro jejich správnou interakci s vazebnými partnery, např. s proteiny signální kaskády spuštění programované buněčné smrti. Mutace, fúze nebo zvýšená úroveň exprese těchto proteinů úzce koreluje s výskytem nádorových onemocnění a leukémií. Výzkum pomůže pochopit mechanismus vzniku a rozvoje zhoubných onemocnění krve a hledat cesty k účinné terapii.
Práce bude zaměřena především na nukleofosmin, který zpravidla u akutní myeloidní leukémie obsahuje charakteristickou mutaci způsobující změnu jeho vnitrobuněčné lokalizace. Buněčná exprese nukleofosminu fúzovaného se zeleným (eGFP) a červeným (mRFP1) fluorescenčním proteinem umožní sledování změn jeho buněčné lokalizace, difúzní dynamiky a oligomerizace přímo v živých buňkách. Chování nukleofosminu bude sledováno moderními metodami časově rozlišené fluorescenční konfokální mikroskopie (FLIM, FRET-FLIM). Měření budou prováděna v laboratořích FÚ na špičkovém fluorescenčním konfokálním mikroskopu ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze v Praze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK