Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fluorometrické stanovení změn membránového potenciálu kvasinek pomocí zobrazovací cytometrie
Název práce v češtině: Fluorometrické stanovení změn membránového potenciálu kvasinek pomocí zobrazovací cytometrie
Název v anglickém jazyce: Fluorometric assessment of membrane potential changes in yeast cells using imaging cytometry
Klíčová slova: kvasinky; Saccharomyces cerevisiae; membránový potenciál; fluorescenční sondy; spektroskopie; zobrazovací cytometrie
Klíčová slova anglicky: yeast; Saccharomyces cerevisiae; membrane potential; fluorescent probes; spectroscopy; imaging cytometry
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
Řešitel:
Oponenti: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se základy teorie membránového potenciálu živých buněk.

2. Seznámit se se základy fluorescenční spektroskopie a způsoby použití potenciometrických redistribučních fluorescenčních barviv, speciálně karbocyaninové fluorescenční sondy diS-C3(3), která bude používána v této práci.

3. Zvládnout základy práce s kulturami kvasinek.

4. Na vybraných kmenech kvasinek provést sérii měření depolarizace buněk (tj. snížení membránového potenciálu) vyvolané acidifikací vnějšího prostředí. Měření bude prováděno pomocí zobrazovacího cytometru Cellometer Vision (Nexcelom) s paralelní kontrolou pomocí fluorometru Fluoromax 3.

5. Analyzovat a) vztah mezi velikostí buněk a mírou jejich depolarizace, b) vztah mezi případnou heterogenitou vlastností jednotlivých buněk a střední hodnotou depolarizace měřenou pomocí spektrofluorometru.
Seznam odborné literatury
Alberts et al. edit. Molecular Biology of the Cell, 5th edition, Garland Science, New York, 2008; vybrane kapitoly.

Campbell, I., Duffus, J.H. edit. Yeast, a practical approach. IRL Press, Oxford, 1988; vybrané kapitoly.

Lakowicz, J. R. Principles of fluorescence spectroscopy, 3rd edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York , 2006; vybrané kapitoly.

Plášek, J., Sigler, K. Slow fluorescent indicators of membrane potential: a survey of different approaches to probe response analysis, J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 33 (1996) 101-124

Plášek, J., Gášková, D., Lichtenberg-Fraté, H., Ludwig, J., Höfer, M. Monitoring of real changes of plasma membrane potential by diS-C(3)(3) fluorescence in yeast cell suspensions. J. Bioenerg. Biomembr. 44 (2012) 559-69.

Aktuální časopisecká literatura doporučená vedoucím.
Předběžná náplň práce
V oddělení biofyziky FÚUK byla vyvinuta metoda kombinující spektroskopicku techniku synchronně skenované fluorescence s lineárním rozkladem spekter, která na základě detailního teroretického modelu odezvy fluorescenčních sond na membránový potenciál umožňuje kvantifikovat změny membránového potenciálu kvasinek v jednotkách mV. K tomuto účelu používáme kationické redistribuční fluorescenční barvivo 3,3'-dipropylthiadicarbocyanin,diS-C3(3). Cílem této práce bude porovnat výsledky měření změn membránového potenciálu kvasinek způsobených acidifikací vnějšího média získané dvěma odlišnými experimentálními technikami – spektroskopickou analýzou fluorescence buněčných suspenzí a zobrazovací cytometrií, která na rozdíl od první metody umožňuje analyzovat fluorescenci jednotlivých buněk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK