Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relaxivita magnetických nanočástic
Název práce v češtině: Relaxivita magnetických nanočástic
Název v anglickém jazyce: Relaxivity of magnetic nanoparticles
Klíčová slova: ε-Fe2O3, oxid železitý, nukleární magnetická rezonance, Mössbauerova spektroskopie, hyperjemné interakce
Klíčová slova anglicky: ε-Fe2O3, ferric oxide, nuclear magnetic resonance, Mössbauer spectroscopy, hyperfine interaction
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2014
Datum zadání: 07.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: Ing. Adriana Lančok, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D.
Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
RNDr. Karel Závěta, CSc.
Zásady pro vypracování
Vypracování literární rešerše studovaných nanočástic. Osvojení si teoretických základů, seznámení se s experimentální technikou a metodami měření hyperjemných parametrů pomocí Mössbauerovy spektroskopie a relaxačních dob pomocí NMR. Charakterizace vybraných vzorků pomocí dalších experimentálních metod (TEM, RTG difrakce, magnetická měření,...).
Měření Mössbauerových spekter magnetických nanočástic při pokojové teplotě v závislosti na podmínkách přípravy. Vyhodnocení hyperjemných parametrů ze získaných dat pomocí standartních fitačních programů (Confit, Normos, FitSuite,...).
Studium interakcí magnetických nanočástic obalených v amorfním SiO2 s biologickými systémy, zejména relaxivity ve vodném prostředí.
Seznam odborné literatury
P. Petrovič: Mössbauerova spektroskopia, I. Základy teórie a experimentu, Elfa s.r.o, Košice 2008, ISBN 978-80-8086-081-3
B. Sedlák, R. N. Kuzmin: Jaderné resonanční metody ve fyzice pevných látek , SPN, Praha 1978
P. Gütlich, E. Bill, A.X. Trautwein: Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
Ch. P. Slichter: Principles of magnetic resonance. 3rd enl. and updated ed. Berlin, Springer, 1990, 655 s. ISBN 3-540-50157-6.
Nguyen TK Thanh, Magnetic Nanoparticles: From Fabrication to Clinical Applications, CRC Press Taylor & Group, Boca Raton, 2012

Soubor vybraných článků.
Předběžná náplň práce
Pokračující miniaturizace elektronických elementů a především široké možnosti aplikací v medicíně a v životním prostředí vedou k soustředěnému zájmu o systémy, které jsou tvořeny magnetickými nanočásticemi oxidů železa. Základními aplikacemi magnetických nanočástic v medicíně jsou magnetická hypertermie, cílený transport léčiv a zejména jejich použití jako kontrastních látek pro zvýšení kontrastu při zobrazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI).
Pro určení krystalové struktury, chemického a fázového složení, stechiometrie, magnetických vlastností, morfologie a velikostní distribuce nanočástic je nezbytná charakerizace nanočástic pomocí metod transmisní elektronové difrakce (TEM), magnetických měření, rentgenové difrakce (XRD) a jaderných metod, které využívají atomových jader jako lokálních sond v materiálu nanočástic - Mössbauerova spektroskopie (MS) a jaderná magnetická rezonance (NMR).
Pro použití magnetických nanočástic jako kontrastních látek při zobrazování jadernou magnetickou rezonancí je důležitá jejich schopnost ovlivňovat relaxační doby jader vodíku nacházejících se biologických systémech tzv. relaxivita.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK