Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj magnetismu a supravodivosti v těžkofermionových sloučeninách CenPdmIn3n+2m
Název práce v češtině: Vývoj magnetismu a supravodivosti v těžkofermionových sloučeninách CenPdmIn3n+2m
Název v anglickém jazyce: Evolution of magetism and supercoductivity in CenPdmIn3n+2m hevy fermion compounds
Klíčová slova: supravodivost, magnetismus, těžkofermionové systémy
Klíčová slova anglicky: Superconductivity, Magnetism, Heavy fermion systems
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Dr. rer. nat. Jeroen Custers
Zásady pro vypracování
1. Základní pochopení studované problematiky, studium literatury
2. Praktické zvládnutí elektronové mikroskopie, a EDX analýzy
3. Mikroskopie FIB a následné mikroobrábění pomocí FIB (úzká spolupráce se školitelkou)
4. Vyhodnocení a interpretace naměřených výsledků
5. Prezentace výsledků, sepsání a odevzdání práce
Seznam odborné literatury
1. Aktuální odobrná literatura - např.
2. Charles Kittel, Úvod do fyziky pevných látek
3. Neil W. Ashcroft, N. David Mermin: Solid state physics
4. Ch. Pfleiderer: Superconducting phases of f-electron compounds, REVIEWS OF MODERN PHYSICS 81 (2009)1551

Předběžná náplň práce
Nedávno (2009-2013) objevené sloučeniny s obecným chemickým vzorcem CenPdmIn3n+2m, (n, m = přirozená čísla) patří do již více než dekádu studovanách materiálů, ve kterách hraje hlavní roli koexistence nekonvenční supravodivosti a magnetického uspořádání. Z hlediska dimenzionality Fermiho plochy (2D-3D) patří tato nová skupina k velice atraktivní problematice, protože široká variace složení (tedy stechiometrií daných hodnotami n a m v obecném vzorci) umožnuje systematicky studovat vliv vrstvení CeIn3/PdIn2 na kritickou teplotu supravodivosti, přechod do magneticky uspořádaného stavu, či najít koexistenci magnetismu a supravodivost, jak je tomu například ve sloučenině Ce3PdIn11. Příprava těchto materiálů v požadnovaném složení není triviální záležitostí. Některé ze sloučenin byly pozorovány jen jako mikroskopické inkluze v sousední fázi, navíc se vzorek od vzorku mírně posouvají teploty fázových přechodů, což naznačuje rozdílnost těchto vzorků z hlediska krystalové struktury.
Práce bude zaměřena na přípravu kvaltiních jednofázovách vzorků CenPdmIn3n+2m, pomocí techniky obrábění fokusovaným intovým svazkem a studium transportních a magnetických vlastností v těchto materiálech.
Student/ka se tedy seznámí následujícími technikami:
• Elektronová mikrospie a enegiově disperzní analýza vzorků
• Rentgenová difrakce
• Mikroskopie fokusovaným iontovým svazkem (FIB) a následné mikroobrábění pomocí FIB
• Príprava vzorků pro eletrotransportní měření (kombinace FIB a elektronové litografie)
• Měření transportních vlastností za velmi nízkých teplot (~100 mK)
Dále se student(ka) seznámí se základy magnetismu a supravodivosti a naučí se prezentovat výsledky své práce formou krátkých příspěvků (v anglickém jazyce) na pravidelných seminářích či formou konferenčních posterů.
Práce bude realizována v moderních laboratořích MFF UK (převážně na pracovištích KFKL, KFM, KFPP, nízkoteplotní měření pak v LMNT - www.lmnt.cz).

Bakalářská práce ve stejném, nebo příbuzném oboru je výhodou, nikoli podmínkou pro zvládnutí dané problematiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK