Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní pedagogické směry v předškolním vzdělávání dětí se sluchovým postižením
Název práce v češtině: Alternativní pedagogické směry v předškolním vzdělávání dětí se sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Alternative pedagogical trends in preschool education of Deaf children
Klíčová slova: dítě se sluchovým postižením, předškolní pedagogika, alternativní pedagogické směry, mateřské školy pro sluchově postižené, mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu
Klíčová slova anglicky: Deaf child, preschool education, alternative pedagogical trends, kindergartens for the Deaf, mainstream kindergartens
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Zbořilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2014
Datum zadání: 05.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Na základě studia odborné literatury vymezit a charakterizovat vývojové období předškolní věk. Uvést specifika tohoto období u dětí se sluchovým postižením.
2. Stručně popsat současnou situaci v předškolním vzdělávání v ČR, zaměřit se na charakteristiku vybraných alternativních pedagogických směrů/metod.
3. Popsat současnou situaci v předškolním vzdělávání dětí se sluchovým postižením – mateřské školy pro sluchově postižené/mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu.
4. V praktické části práce se soustředit na na porovnání školních vzdělávacích plánů alternativních mateřských škol a mateřských škol pro děti se sluchovým postižením se zaměřením na vyhledávání prvků alternativních přístupů ve ŠVP MŠ pro děti se SP. Metodou dotazníků nebo semistrukturovaných rozhovorů provést výzkumné šetření mezi učiteli MŠ pro SP, případně mezi dalšími relevantními respondenty (učiteli alternativních MŠ, rodiči dětí se SP, rodiči se SP, jejichž dítě dochází do alternativní MŠ atp.) a zaměřit se na možný přínos tzv. alternativních přístupů pro děti se sluchovým postižením.
5. Shrnout a popsat výsledky výzkumného šetření, usouvztažnit s teoretickými poznatky. Pokusit se o návrh zařazení některých prvků alternativních metod do předškolního vzdělávání dětí se sluchovým postižením.
Seznam odborné literatury
CARLGREN, F. Výchova ke svobodě: Pedagogika Rudolfa Steinera. Praha: Baltazar, 1991.
CERNEY, J. Deaf education in America: voices of children from inclusion settings. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2009.
GARDOŠOVÁ, J. – DUJKOVÁ, L. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003.
HAVLÍNOVÁ, M. Zdravá mateřská škola. Praha: Portál, 1995.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007.
JANOTOVÁ, N. – SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 1996.
kol. aut.: Preschool Curriculum Guide: „to give our children roots and wings“. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 1989.
KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se SP v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
LANGMEIER, J. – KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.
LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010.
MONTESSORI, M. Absorbující mysl. Vývoj a výchova dítěte od narození do šesti let. Praha: SPS – nakladatelství světových pedagogických směrů, 2003.
MOORES, D. F. – MEADOOW-ORLANS, K. P. Educational and Developmental Aspects of Deafness. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 1990.
MUKNŠNÁBLOVÁ, M. Péče o dítě s postižením sluchu. Praha: Grada, 2014.
POL, M. Waldorfské školy: izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Brno: Masarykova univerzita, 1995.
PRŮCHA, J. – KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál, 2013.
PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2004.
PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: Masarykova univerzita, 1992.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.
WAUTERS, L. – KNOORS, H. Social Integration of Deaf Children in Inclusive Settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, roč. 13, 2008, č. 1, s. 21–36.
WENKE, H. – RÖHER, R. Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Brno: Paido, 2000. ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997.

Vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a její novelizace
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novelizace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK