Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nízkoteplotní rtg. difrakce na magnetických a polovodičových materiálech
Název práce v češtině: Nízkoteplotní rtg. difrakce na magnetických a polovodičových materiálech
Název v anglickém jazyce: Low temperature diffraction on magnetic and semiconductor materials
Klíčová slova: difrakce, krystaly, nízké teploty, magnetické vlastnosti, polovodiče
Klíčová slova anglicky: diffraction, crystals, low temperatures, magnetic properties, semiconductors
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Dr. Dominik Kriegner, Dr.
Zásady pro vypracování
1. Úvod do difrakčních metod studia struktury materiálů a magnetických vlastností krystalů.
2. Základy nízkoteplotního experimentu.
3. Ǔčast na relizaci úprav experimentální aparatury v laboratoři.
4. Analýze testovacích experimentů, vytváření měřících skriptů a dokumentace.
5. Studium fázového přechodu ve vybraném magnetickém, nebo polovodičovém materiálu.
Seznam odborné literatury
[1] Výukové materiály na webu Krystalografické společnosti: www.xray.cz
[2] V. Valvoda a kol., Základy strukturní analýzy, Karolinum, Praha 1992 (vybrané části)
[3] M. Rotter, Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, SPN Praha 1982 (vybrané části)
[4] C. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985 (vybrané části)
Předběžná náplň práce
V letech 2013–2014 byl v laboratoři rtg. difrkace na MFF zrekonstruován a vylepšen difraktometr s nízkoteplotním kryostatem pro in-situ difrakci za nízkých (4 K) teplot. Goniometr byl vybaven novou motorizací a ovládáním, byl nainstalován nový rychlý PSD detektor rtg. záření a nový close-cycle kryostat (nejnižší dosažitelná teplota ~ 4 K, www.coldedgetech.com). Počátkem roku 2014 jsou/byly prováděny první testovací měření v konvenční geometrii experimentu. V další fázi projektu bude provedeno rozšíření o tzv. geometrii paralelního svazku a nano-polohovací zařízeni attocube (www.attocube.com/nanoPOSITIONING/nanopositioning.html). Difraktometr je určen na měření struktury materiálů (magnetických, multiferoických, spintronických, kvantových nanostruktur) na škálách 0.1–1000 nm s přesností lepší než 0.0001 nm!

Předemětem práce bude především účást na zavedení geometrie paralelního svazku (index lomu rtg. záření v materiálech je n ~ 0.999, což vyžaduje použití multivrstevného rtg. zrcadla) a nového nano-polohovacího zařízení (společně s Dr. Kriegnerem z JKU Linz), vyladění experimentálních podmínek (případně i vývoj měřících skriptů) a provedení testovacích měření se standartními vzorky (Si) a s reálnými vzorky magnetických materiaálů a polovodičových vrstev.

Přínosem práce bude rozšíření možností užití difraktometru a strukturní charakterizace materiálů. Práce je vhodná i pro student(k)y, kteří by se podobnému tématu chtěli věnovat dále. Pro práci diplomovou je možné se především zaměřit hlouběji na fundamentální souvislosti uspořádání atomové struktury za nízkých teplot a vztah struktury materiálu a jeho vlastností (magnetickými, transportními, polovodičovými).

Další info: http://www.xray.cz/tmp/bak-rtg-nizkoteplotka-z.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK