Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poznání u R.M. Rilka
Název práce v češtině: Poznání u R.M. Rilka
Název v anglickém jazyce: Knowledge by R.M. Rilke
Klíčová slova: poznání, zkušenost, jazyk, umělecká tvorba, vnímání
Klíčová slova anglicky: knowledge, experience, language, artistic formation, perception
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2013
Datum zadání: 19.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2013
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této práce je pokus R.M. Rilka o rehabilitaci lidské řeči, jenž se dá zahlédnout ve sbírkách Duinské Elegie a Sonety Orfeovi. Přes implicitní otázky oněch dvou sbírek, zda je smyslový svět produktem našeho uspořádání a jakým způsobem dochází k setkávání vnitřní zkušenosti s vnějším poznáním, neboli vztah poznávajícího k poznávanému, se zaostří pohled na vztah poznání a jazyka.Zvolený autor pro téma této práce, R.M. Rilke, by mohl poskytnout novou stranu pohledu na problematiku teorií poznání, a sice na problém jistoty poznání, jež je trvalé a na problém hodnoty zkušenosti, jež je pomíjivá. Jeho náhled na problém poznání se zaměřuje především na jazyk, který zkoumá ze svého hlediska básníka, jenž se však nedomnívá, že by verše měly být pocity, nýbrž že verše jsou zkušenostmi.Vztahem poznání, zkušenosti a jazyka se básník zabýval již ve svých raných básních, tzv. Dinggedichte, a to co do míry jejich ztvárnění. Ve svých pozdních a nejznámějších dvou sbírkách, v Sonetech Orfeových a především v Duinských Elegiích, se pokusil představit svět umělce, který by mohl zaujmout k jazyku nový postoj. Při hledání tohoto nového postoje, se R.M. Rilke snaží vypořádat s dvojakostí řeči, a sice řečí autentickou (metaforickou), ve které dochází k dění a řečí sekundární (běžnou, empirickou), v níž, ač je stejně obsažná na slova, se vlastně už/ještě nic nevyslovuje. Onen nový postoj umělce by se měl odrážet v tom, že řeč sekundární přemění v řeč autentickou a to tak, aby se věc, kterou umělec ztvárňuje svým nástrojem (v případě básníka právě jazykem), stala trvalou, schopnou věčnosti. Věc takto uchopená jazykem by pak měla prostředkovat mezi pomíjivou zkušeností a trvalým poznáním.
Seznam odborné literatury
R. M. Rilke, Elegie a sonety, přeložil Jiří Gruša a Václav Renč, Praha: BB art, 2002
R. M. Rilke, Elegie z Duina, přeložil Jiří Gruša; doslov a překlad Rilkova dopisu A. Bláhová, Praha: Mladá fronta, 1999
R. M. Rilke, Sonety Orfeovi = Die Sonette an Orpheus, přeložil Tomáš Vítek, Praha : Herrmann & synové, 2003
R. M. Rilke, Briefe, Erster Band 1897 bis 1914, hrsg. Vom Rilke-Archiv in Weimar; in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, Wiesbaden: Insel-Verlag, 1950
R. M. Rilke, Briefe, Zweiter Band 1914 bis 1926, hrsg. Vom Rilke-Archiv in Weimar; in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, Wiesbaden: Insel-Verlag, 1950
Ernst Leisi, Rilkes Sonette an Orpheus: Interpretation, Kommentar, Glossar, Tübingen: Narr, 1987
August Stahl, Rilke-Kommentar zum lyrischen Werk, München: Winkler Verlag, 1978
Ulrich K. Goldsmith, T. Schneider, Rainer Maria Rilke: a verse concordance to his complete lyrical poetry, Leeds: Maney, 1980
U. Fülleborn und M. Engel, Rilkes "Duineser Elegien", Bd. 1, Selbstzeugnisse, Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch, 1980
Katharina Kippenberg, Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien und Sonette an Orpheus, Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1946
Thomas Krämer, Rilkes "Sonette an Orpehus": erster Teil; ein Interpretationsgang, Würzburg: Königshausen und Neumann, 1999
B. Subramanian, Engel und Mensch, Studien zu Rilkes Duineser Elegien, Bern: Lang, 1986
Britta A. Fuchs, Poetologie elegischen Sprechens, Das lyrische Ich und der Engel in Rilkes "Duineser Elegien", Würzburg: Königshausen und Neumann, 2009
Wolfgang Leppmann, Rilke: sein Leben, seine Welt, sein Werk, Bern: Scherz, 1981
Katharina Kippenberg, Rainer Maria Rilke: ein Beitrag, Leipzig: Insel-Verlag, 1948
Rüdiger Görner, Rainer Maria Rilke, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1987
Erich Heller, Nirgends wird Welt sein als innen: Versuche über Rilke, Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch, 1975
Peter Krumme, "Eines Augenblickes Zeichnung": zur Temporalität des Bewutßtseins in Rilkes Duineser Elegien, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1988
Klaus Mühl, "Verwandlung" im Werk Rilkes: Studien zur inneren Genese der Duineser Elegien, Nürnberg: Carl, 1981
Jacob Steiner, Rilkes Duineser Elegien, Bern, München: Francke, 1962
Stephen Mitchell, Ahead of All Parting: The Selected Poetry and Prose of Rainer Maria Rilke, (English & German Edition), Modern Library, 1995
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK