Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv karotenoidů na stabilitu chlorofylů ve fotosyntetických komplexech
Název práce v češtině: Vliv karotenoidů na stabilitu chlorofylů ve fotosyntetických komplexech
Název v anglickém jazyce: The effect of carotenoids on the stability of chlorophylls in photosynthetic complexes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2013
Datum zadání: 06.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.11.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: Radek Litvín
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Pochopení základů problematiky a používaných metod
2. Seznámení s experimentálními aparaturami
3. Srovnání fotostability chlorofylů v extraktu ze špenátu a v thylakoidních membránách
4. Měření a vyhodnocení transientní absorpce s nanosekundovým rozlišením pro oba typy vzorků
Další postup bude upřesněn podle průběžných výsledků

Seznam odborné literatury
1. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford

Předběžná náplň práce
Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších procesů probíhajících na Zemi. Je hlavním zdrojem energie pro většinu organismů, včetně člověka. Proces přeměny světelné energie na energii chemickou začíná v takzvaných světlosběrných anténách. Tam jsou absorbovány fotony slunečního záření chlorofyly a karotenoidy a energie fotonů je tak dočasně uložena ve formě excitační energie těchto pigmentů. Tato práce je zaměřena na experimentální studium vlastností vybraných fotosyntetických komplexů, např. rychlosti a účinnosti přenosu excitační energie. Jedním z procesů zkoumaných na našem pracovišti je zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy ve fotosyntetických světlosběrných komplexech. Jedná se o velice důležitý proces, který brání přenosu excitační energie z tripletních stavů chlorofylů na nejnižší singletní excitovaný stav kyslíku. Singletní kyslík je velice reaktivní a jeho přítomnost by vedla k poškození komplexu. Skutečnost, že karotenoidy plní v tomto ohledu důležitou ochrannou roli, je všeobecně známá; konkrétní dráhy přenosu tripletní energie mezi jednotlivými pigmenty a dynamika samotného zhášení jsou ale zatím prozkoumány poměrně málo. Využívány budou především metody optické spektroskopie, a to jak stacionární (absorpční, emisní), tak i s časovým rozlišením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Optical spectroscopy of photosynthetic complexes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK